WAŻNA INFORMACJA: PILNE! Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Patronaty Starosty Opolskiego zawieszone do odwołania z powodu przesunięcia środków w budżecie na walkę z koronawirusem***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

Zarządzanie Kryzysowe

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu (PCZK w Opolu)
dla powiatu opolskiego ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole

Adam Mataniak: obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe
pokój nr 401, tel. 77 5415166
pczk@powiatopolski.pl


112
TELEFON ALARMOWY
999

POGOTOWIE RATUNKOWE
998
STRAŻ POŻARNA
997
POLICJA

 

ZADANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

Na PCZK spoczywa obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego od chwili otrzymania informacji o wystąpieniu zagrożenia do czasu ustania przesłanek kwalifikujących dane zdarzenie jako sytuację kryzysową. PCZK niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu Starostę Opolskiego oraz organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informacje o zamierzonych działaniach.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:

  • pełnieni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego
  • współdziała z centrami zarządzania kryzysowego, organami administracji publicznej, z gminnymi centrami zarządzania kryzysowego, Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu, Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego w powiatach sąsiednich oraz z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  • nadzoruje funkcjonowanie systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności,
  • współpracuje z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
  • współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
  • dokumentuje działania podejmowane przez PCZK
  • realizuje zadania stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Informacje ostrzeżenia komunikaty