×
×

Darmowe porady: sprawdź co się zmieniło!

pomocstasia.jpeg

Od nowego roku zakres nieodpłatnej pomocy prawnej koordynowanej przez nasz powiat został wzbogacony o mediacje. Drobne zmiany pojawiły się również w lokalizacji punktów poradnictwa i terminach dyżurów. 

Dlatego warto wnikliwie przejrzeć spis punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu i harmonogram ich pracy na naszej stronie internetowej lub na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin i w Starostwie. Dla przykładu: w punkcie znajdującym się w budynku Starostwa przy ul. 1 Maja 29 od nowego roku porady są udzielane nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Powstał również nowy punkt na terenie gminy Murów, w Bibliotece Publicznej Starych Budkowicach, czynny dwa razy w tygodniu. Nad działalnością punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie opolskim czuwa i koordynuje ją Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie.

Warto pamiętać, żez nieodpłatnej pomocy prawnej mogą korzystać wszystkie osoby zainteresowane, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, po złożeniu pisemnego oświadczenia. Darmowych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni, natomiast porad obywatelskich – osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby, o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo -administracyjnym,

  2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punkcie 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

  4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby zgłaszającej się po poradę, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

  2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

  3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

  4. przeprowadzenie mediacji,

  5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy  do mediacji lub postępowania mediacyjnego bądź zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem (np. w miejscu zamieszkania) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby uprawnione, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem porady prawnej, muszą przesłać do Starostwa, w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających, informacji o dostępnych tej osobie środkach porozumiewania się na odległość oraz danych kontaktowych, celem umówienia terminu udzielenia porady. A oto link do wykazu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na ten rok: 

http://powiatopolski.pl/download/attachment/27317/wykaz-punktow-na-2020-rok-ii-wersja.pdf