×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad XVI sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie zmienionego porządku obrad.pdf (23,97KB)

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (23,98KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf (24,17KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf (24,19KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.pdf (24,36KB)

PDFPrzyjęcie Autopoprawki Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 grudnia 2019 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 rok z dnia 15 listopada 2019 r..pdf (24,40KB)

PDFPrzyjęcie Autopoprawki Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 rok z dnia 15 listopada 2019 r..pdf (24,39KB)

PDFRezygnacja z odczytania załączników do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2020.pdf (24,24KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2020 r..pdf (24,16KB)

PDFPrzyjęcie Autopoprawki Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 4 grudnia 2019 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023 przedłożonego Uchwałą Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 615/19 z dnia 15 listopada 2019 r..pdf (24,56KB)

PDFPrzyjęcie Autopoprawki Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023 przedłożonego Uchwałą Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 615/19 z dnia 15 listopada 2019 r..pdf (24,55KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf (24,17KB)

PDFWybór członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf (24,23KB)

PDFWybór członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf (24,23KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf (24,24KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie określenia na 2020 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf (24,35KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie realizacji § 5 ust. 1 pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.pdf (24,57KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Opolskiego na lata 2020-2023.pdf (24,31KB)

PDFPrzyjęcie Autopoprawki Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. do załącznika Nr 1 do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/227/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opolski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.pdf (51,98KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/227/17 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opolski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.pdf (24,72KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (24,16KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf (24,20KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie petycji Pani Renaty Sutor.pdf (24,27KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie możliwości załatwienia petycji mieszkańców sołectwa Popielów.pdf (24,40KB)