×
×

Dla tych, którzy zastępują rodziców

pcprfot2.jpeg

Nasze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało wyjazd z rodzinami zastępczymi, który jest częścią większego projektu realizowanego przez tę placówkę. To wyjazd bardzo ważny, bo daje możliwość wzajemnego poznania się ludzi, którzy przyjęli na siebie rolę rodziców zastępczych, wspólnego spędzenia czasu z innymi rodzinami, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz okazania sobie wsparcia i utrzymania dalszych wzajemnych kontaktów, pomocnych w wypełnianiu rodzicielskich obowiązków.

O zakresie wsparcia jakie oferuje projekt naszego PCPR-u pisaliśmy już wcześniej na naszej stronie internetowej. Możemy o tym przeczytać również na stronie samorządu województwa opolskiego: https://www.opolskie.pl/2019/05/projekt-wyjatkowej-wrazliwosci/

Oto fragment: 

" W ramach projektu uruchomiono właśnie w PCPR Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny, w którym bez konieczności spełniania jakichkolwiek kryteriów, dochodowych czy innych, mieszkańcy 13 gmin powiatu opolskiego mogą skorzystać z darmowych porad specjalistów, tj. psychiatrów, psychologów, terapeutów uzależnień, pracowników socjalnych. Wsparcie jest skierowane do osób, małżeństw i rodzin przeżywających trudności życiowe, np. uzależnienie czy współuzależnienie, przemoc w rodzinie, konflikty z najbliższymi, kłopoty w wychowaniu dzieci, problemy osobiste, stres związany z życiem codziennym, poczucie choroby, straty, krzywdy czy winy. – Liczymy, że przy wsparciu naszych specjalistów będziemy im w stanie skutecznie pomóc. Rodzin potrzebujących jest sporo. Pierwsze osoby już skorzystały w porad – przyznaje Iwona Rejnhardt.

Szczególną opieką w PCWR zostaną objęci rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w tzw. pieczy zastępczej oraz rodziny zastępcze. Jak pokazuje praktyka, powroty do rodziców biologicznych są w Polsce rzadkością, bo bez wsparcia, bez współpracy ze specjalistą, terapeutą, dalej tkwią lub jeszcze bardziej pogrążają się w problemach, które spowodowały utratę władzy rodzicielskiej."

Osoby, które chciałyby skorzystać z darmowych porad psychiatry, psychologa, terapeuty  mogą umówić się na spotkanie ze specjalistami telefonicznie, dzwoniąc pod nr 77 44 10 567. Porady udzielane są w przy ul. Książąt Opolskich 27, pokój nr 107.

Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich „Bliżej Rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Osi priorytetowej VIII -Integracja społeczna Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

M.K.