WAŻNA INFORMACJA: Pilne! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Opolu będzie NIECZYNNE dla interesantów Zasady pracy Starostwa i jednostek podległych od 16.03.2020 r.***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

XXV Sesja Rady Powiatu Opolskiego

 ZAWIADOMIENIE

 22 marca 2013 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 odbędzie się XXV posiedzenie Rady Powiatu Opolskiego z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad sesji rady powiatu
2.Stwierdzenie prawomocności obrad
3.Przedstawienie porządku obrad
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego
6.Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opolskiego za 2012 rok
7.Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu opolskiego ziemskiego i grodzkiego w roku 2012
8.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Opolu za 2012 rok
9.Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015”,
b) określenia na 2013 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych powiatu opolskiego,
c) zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach,
d) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej,
e) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
f) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych,
g) "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r.,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

10.Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych
11.Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.