×
×

Zostań rodziną zastępczą

dd1.jpegdd2.jpegdd3.jpegdd4.jpegdd5.jpegdd6.jpeg

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu czeka na kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz prowadzenia rodzinnych domów dziecka. Obecnie jest ich 110.   

- Rodziny zastępcze otoczone są szerokim wachlarzem wsparcia, mam tu na myśli realizowaną na co dzień współpracę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej z rodzinami, ale także możliwości skorzystania z porad specjalistów: od psychologów, poprzez lekarzy, prawników. Centrum dba również o współpracę między rodzinami zastępczymi, wzajemne wsparcie, wymianę doświadczeń, organizując w ciągu roku spotkania integracyjne, takie jak Festyn z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który w tym roku odbył się w Kotorzu Małym, z udziałem również podopiecznych trzech Domów Dziecka prowadzonych przez nasz powiat - mówi Leonarda Płoszaj, wicestarosta opolska. – To okazja by szerzej promować rodzicielstwo zastępcze, co jest niezmiernie ważne, bo większość rodzin zastępczych to rodziny spokrewnione, a najbardziej brakuje tych niespokrewnionych. Dlatego nasz PCPR, podobnie jak inne tego typu placówki w Polsce apeluje o podejmowanie się roli rodziców zastępczych, która może być jedną z najbardziej satysfakcjonujących ról w życiu – podkreśla wicestarosta. 

Piecza zastępcza obok rodziny adopcyjnej jest jedną z najbardziej optymalnych form opieki kompensacyjnej nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziców - mówią pracownicy PCPR.

Tę  funkcję może sprawować małżeństwo lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim. Muszą to być osoby, które dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, którzy wypełniają obowiązek  alimentacyjny  -  w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony, nie mogą mieć ograniczonych zdolności do czynności prawnych, muszą być  zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, tu wymagane są zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do pełnienia  funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej  opieki  zdrowotnej, muszą to być osoby przebywające  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Procedurę zakwalifikowania kandydata na rodzinę zastępcza prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, gdzie należy złożyć niezbędną dokumentację. Po pozytywnej ocenie kandydata Centrum kieruje go na szkolenie dla rodzin zastępczych. Szkolenie to jest finansowane przez PCPR. Przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej ma miejsce na mocy postanowienia Sądu. Rodzina zastępcza zostaje objęta opieką pracowników PCPR, w tym koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zadaniem koordynatora jest udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym w wykonywaniu ich zadań. Rodziny zastępcze mają również możliwość skorzystania z pomocy psychologa i pedagoga. Rodzinie zastępczej przysługują miesięczne świadczenia związane z pokryciem kosztów utrzymania dziecka. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej wiąże się z wieloma obowiązkami oraz trudnościami. Jednocześnie jest to satysfakcjonująca misja, gdyż często dopiero w rodzinie zastępczej dzieci uczą się co to znaczy być kochanym i otoczonym opieką. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu dokłada wszelkich starań by wspierać kandydatów oraz rodziny zastępcze w ich pracy wychowawczej, gdyż nie ma nic ważniejszego niż szczęście dziecka.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzin zastępczych można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole oraz pod numerem telefonu 77 44 20 504

M.K.