×
×

Za nami sesja absolutoryjna

Rada Powiatu Opolskiego jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok.
Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu. Rada ocenia pracę organu wykonawczego - zarządu - w zakresie działalności finansowej powiatu.
Zarząd przedstawia sprawozdanie finansowe za poprzedni rok, oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Komisja rewizyjna bada je i przedstawia własny wniosek, proponując Radzie, uchwalenie bądź nie, uchwały o absolutorium dla zarządu. Dodatkowo wniosek absolutoryjny jest przedstawiany Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która go opiniuje.
Komisja rewizyjna pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe za 2018 r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok i przedstawiła Radzie Powiatu wniosek o udzieleniu Zarządowi absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa również pozytywnie zaopiniowała ten wniosek.
Po dyskusji nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz nad uchwałą o udzielenie absolutorium nastąpiło głosowanie, zostało ono udzielone Zarządowi Powiatu – jednogłośnie. Podczas sesji absolutoryjnej przedstawiony został również Raport o stanie powiatu za ubiegły rok.

Kliknij w film poniżej:

IMG_20190613_142712.jpeg