×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad IX sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie porządku obrad.pdf (24,93KB)
PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,92KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2019 r..pdf (25,46KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi – remont chodnika w miejscowości Stare Budkowice.pdf (25,40KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi – remont chodnika w miejscowości Murów.pdf (25,40KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi – remont chodnika w miejscowości Grabczok.pdf (25,41KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi – remont chodnika w miejscowości Zagwiździe.pdf (25,41KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Opolskiego, o których dane są przekazywane do rejestru.pdf (25,59KB)
PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019 - 2022.pdf (25,31KB)
PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf (25,24KB)