×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad IX sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie porządku obrad.pdf
PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf
PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2019 r..pdf
PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi – remont chodnika w miejscowości Stare Budkowice.pdf
PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi – remont chodnika w miejscowości Murów.pdf
PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi – remont chodnika w miejscowości Grabczok.pdf
PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi – remont chodnika w miejscowości Zagwiździe.pdf
PDFPodjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Opolskiego, o których dane są przekazywane do rejestru.pdf
PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019 - 2022.pdf
PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf