×
×

Zapytaj prawnika - nieodpłatnie

Potrzebujecie darmowej porady adwokata, radcy prawnego? Możecie z niej skorzystać w którymś z kilkunastu punktów zlokalizowanych w gminach naszego powiatu i w Starostwie, przy ul. 1 Maja.

Oto link do zakładki na naszej stronie, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje i listę punktów na terenie całego powiatu, w których udzielane są porady: https://bit.ly/2JyYrbx. A na zdjęciu, mecenas Łukasz Kowalewski. To jeden z wielu prawników, którzy udzielają porad w naszych punktach. Ich pracę koordynuje Starostwo, gdyż nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem powiatu, a realizuje je od 3 lat Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa – mówi wicestarosta Leonarda Płoszaj.

- Najwięcej porad dotyczy prawa cywilnego, a ściślej rodzinnego, także podziałów majątku, kwestii spadkowych, zdarzają się też prośby o porady dotyczące sporów międzysąsiedzkich, oprócz tego przygotowujemy też projekty pism – podsumowuje mecenas Kowalewski.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. W tych punktach, które są prowadzone przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych z o najmniej trzyletnim doświadczeniem w wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

- Przypominamy, że ustawowe kryteria dotyczące osób, które mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej zostały jakiś czas temu zniesione. Pomoc ta przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów płatnej porady, po złożeniu pisemnego oświadczenia (wzór poniżej), osobie udzielającej porady – mówi Leonarda Płoszaj.

MK

________________________________________________________________

 

PRZYPOMNIJMY:

Darmowych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni, natomiast porad obywatelskich – osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby, o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub
  2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punkcie 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
  4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby zgłaszającej się po poradę, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Udzielanie porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

 

Osoby, które skorzystały z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą wyrazić bezpośrednio po udzielonej pomocy anonimową opinię. W tym celu należy wypełnić „Kartę pomocy – część B”, którą należy wrzucić do zawieszonej na ścianie skrzynki pocztowej z napisem „OPINIE”.

Opinie można również przekazać w dowolnym terminie do Starostwa Powiatowego w Opolu listownie na adres urzędu – ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole,  lub mailem lub telefonicznie nr tel. 77 5415169.

 

M.K.