×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad VII sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie porządku obrad.pdf (24,77KB)

PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,76KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Murów prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XIX Dożynek Powiatowych.pdf (25,34KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/28/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. określającej na 2019 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf (25,46KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego sprawozdania za 2018 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu i efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Opolskim.pdf (25,33KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.pdf (25,00KB)

PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019 - 2022.pdf (25,11KB)

PDFPrzyjęcie autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf (31,23KB)

PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r..pdf (25,08KB)