×
×

VII sesja Rady Powiatu Opolskiego VI kadencji w dniu 11.03.2019 r.

 

W dniu 11.03.2019 r.  odbyła się VII sesja VI kadencji Rady Powiatu Opolskiego. Gościem specjalnymi sesji był Komendant Miejski Policji w Opolu  - podinspektor Rafał Drozdowski, który przedstawił Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2018 roku. Radni podjęli uchwały  w sprawie:

  1. powierzenia Gminie Murów prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XIX Dożynek Powiatowych,
  2. w sprawie zmiany Uchwały nr III/28/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. określającej na 2019 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,
  3. przyjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego sprawozdania za 2018 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu i efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Opolskim,
  4. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019- 2022,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r.