×
×

Protokoły z głosowań w czasie obrad III sesji Rady Powiatu Opolskiego

PDFPrzyjęcie porządku obrad.pdf (24,74KB)
PDFPrzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Opolskiego.pdf (24,73KB)
PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018 - 2021.pdf (24,99KB)
PDFPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2018 r..pdf (24,94KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.pdf (25,13KB)
PDFRezygnacja z odczytania załączników do projektu uchwały budżetowej na 2019 r..pdf (24,92KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2019.pdf (24,87KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2019-2022.pdf (24,94KB)
PDFWybór Członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf (24,86KB)
PDFWybór Członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf (24,86KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Opolskiego.pdf (24,94KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej.pdf (24,89KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego na 2019 rok.pdf (24,93KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf (24,92KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII27218 z dnia 15 marca 2018 r. określającej na 2018 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf (25,51KB)
PDFPodjęcie uchwały w sprawie określenia na 2019 rok zadań i środków przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.pdf (25,14KB)

PDFPodjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.pdf (24,92KB)