WAŻNA INFORMACJA: Pilne! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Opolu będzie NIECZYNNE dla interesantów Zasady pracy Starostwa i jednostek podległych od 16.03.2020 r.***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Dotacje na wymianę kotłów c.o. 2020***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

Program współpracy powiatu opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

UCHWAŁA NR XXII/155/12
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 29 listopada 2012 r.


w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci poytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.


Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z pózn. zm. oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z pózn. zm. Rada Powiatu Opolskiego uchwala co nastepuje:


§ 1


Przyjmuje sie „Roczny program współpracy Powiatu Opolskiego z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci poytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”, stanowiacy załacznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza sie Zarzadowi Powiatu Opolskiego.


§ 3


Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjecia.


Przewodniczacy Rady
Powiatu Opolskiego
Stefan Warzecha

PDFRoczny progr. współpracy z org. pozarząd. oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publ. i o wolontariacie,.pdf