×
×

Informacje dotyczące budownictwa

45 - 065 Opole ul. 1 Maja 29
Dokumenty do pobrania z Wydziału Budownictwa

 

W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330). Dane z rejestru wydanych pozwoleń na budowę dostępne są pod adresem http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Opłata skarbowa za czynności wykonywane w WYDZIALE BUDOWNICTWA:

  • pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórki itp. Konto Urzędu Miasta Opola - Bank Millenium S.A. ul. 1 maja 6, 45-050 Opole: 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249
  • opłaty za wydanie dziennika budowy: 22 1020 3668 0000 5602 0015 7099

 

Cennik Dzienników Budowy:

4 str. – 14,50zł (małe inwestycje oraz obiekty np. wew. Instalacje gazu)     

8 str. – 16,50zł (średnie inwestycje oraz obiekty np. przebudowy)

16 str. – 21,50zł (budynki mieszkalne jednorodzinne)

30 str. – 24,50zł (duże inwestycje oraz obiekty)

 

pokój 204

NACZELNIK WYDZIAŁU  
ANNA HAŁENDA

tel. 775415178

pokój 203

Zastępca Naczelnika JAKUB KANIA

tel. 775415121


pokój 205

ANNA OWSIAK

ALICJA WĄTROBA

tel. 775415127

 

 

pokój 201

INFORMACJA TELEFONICZNA

I OBSŁUGA KLIENTÓW

WYDZIAŁU BUDOWNICTWA:

- udzielanie ogólnych informacji w zakresie
pozwoleń na budowę;

- wydawanie dzienników budowy;

- obsługa zgłoszeń robót budowlanych niewymagających

pozwolenia na budowę;

- obsługa zgłoszeń rozbiórek;

- obsługa zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania;

 

 

 

tel. 775415125

tel. 775415126

tel. 775415127

pokój 201

JAROSŁAW SROKA

tel. 775415125

pokój 201

MARIA MAŁAWSKA

tel. 775415122

pokój 201

MARCELINA SZYPORTA

tel. 775415122

pokój 201

ANNA MIESZCZAK

tel. 775415122

pokój 202

ANNA ŁOTAREWICZ

tel. 775415123

pokój 202

KAROLINA FLIS-CIEPIELA

tel. 775415124

pokój 202

ROMAN KUBAT

tel. 775415129

pokój 200

DARIA JUCHA

KAMILA WOŹNIAK-WOLNY

tel. 775415126


tel. 775415128

pokój 200

MAGDALENA BOROWIECKA

tel. 775415128

 


ZADANIA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA
 

Wynikających z Ustawy prawo budowlane, a w szczególności:

Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w tym z ustaleniami Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i decyzjami o warunkach zabudowy lub decyzjami lokalizacyjnymi inwestycji celu publicznego

Udzielanie pozwoleń na budowę, rozbiórkę i zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych, przenoszenie wyżej wymienionych pozwoleń na rzecz innych osób

Przyjmowanie zgłoszeń budowy i rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, zgłaszanie sprzeciwu w tym zakresie

Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części,
zgłaszanie sprzeciwu w tym zakresie

Uczestnictwo na wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Opolu w czynnościach inspekcyjnych

Wykonywanie przypisanych Staroście wszystkich innych zadań
z zakresu administracji architektoniczno- budowlanej

Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej

Dokonywanie uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków w przypadkach
dotyczących obiektów podlegających ochronie lub będących zabytkami

Uczestniczenie w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Przyjmowanie i przechowywanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego
lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali

Wynikające z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należących do właściwości Zarządu i Starosty, a w szczególności związanych z przygotowywaniem opinii, postanowień lub decyzji za wyjątkiem spraw dotyczących ochrony środowiska i ochrony gruntów w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacyjnych inwestycji celu publicznego

Wynikające z Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Współdziałanie z Wydziałami Starostwa w zakresie prowadzonych spraw

Wykonywanie bieżących czynności i prowadzenie spraw, a w szczególności przygotowanie analiz oraz projektów dokumentów, przedsięwzięć i decyzji związanych z realizacją przez Zarząd kompetencji w zakresie architektoniczno- budowlanym