×
×

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
ul. 1 Maja 29,
45-068 Opole


Informujemy, że osobiste załatwianie spraw w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska następuje po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym sprawę. Osoba prowadząca sprawę, jej nr telefonu oraz adres email wskazane są w stopce wszystkich pism wychodzących z tut. Wydziału.

Metryczka BOŚ.png

 

W celu uzyskania informacji nieprzypisanych jeszcze konkretnemu pracownikowi proszę o kontakt telefoniczny pod wskazanymi poniżej nr telefonów.

BUDOWNICTWO

 

 

 

INFORMACJA TELEFONICZNA I OBSŁUGA SPRAW Z ZAKRESU BUDOWNICTWA:

 • udzielanie ogólnych informacji w zakresie pozwoleń na budowę
 • wydawanie dzienników budowy
 • obsługa zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
 • obsługa zgłoszeń rozbiórek
 • obsługa zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania

 

 

tel. 775415122

tel. 775415129

tel. 775415125

tel. 775415127

tel. 775415128

OCHRONA ŚRODOWISKA

 
 • zaświadczenia – uproszczony plan urządzenia lasu
 • gospodarka leśna w lasach prywatnych
 • zezwolenia na wycinkę drzew z terenów gminnych

tel. 775415143

tel. 775415146

tel. 775415147

 

 • karty wędkarskie
 • dotacje na wymianę pieców
 • rejestracja jednostek pływających

tel. 775415144

 

 • ochrona powietrza
 • rejestracja zwierząt

tel. 775415145

 

 • gospodarka odpadami
 • sprawy geologiczne

 tel. 775415142

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

UWAGA!
Elektroniczne składanie wniosków w procesie budowlanym możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Budownictwo pod adresem:
https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Wniosek o ostemplowanie dziennika budowy proszę składać w pokoju nr 4 na parterze w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29.

 1. Wzór wniosku o ostemplowanie dziennika dostępny jest w zakładce: Dokumenty do pobrania
 2. Inwestor dostarcza organowi dziennik /dzienniki budowy we własnym zakresie.
 3. Dziennik budowy wydaje się w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie dziennika budowy, jeśli decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę stała się wykonalna.
 4. Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę albo zgłoszenia.
 5. W przypadku chęci rejestracji elektronicznego dziennika budowy należy założyć konto na stronie aplikacji EDB znajdującej się pod adresem internetowym:
  https://e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl/

WYSZUKIWARKA REJESTRU WNIOSKÓW, DECYZJI I ZGŁOSZEŃ W SPRAWACH BUDOWLANYCHlink http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/

Budowlane ABC - Praktyczny przewodnik inwestora


OPŁATY

Z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku należy udokumentować fakt uiszczenia opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

I. Opłata skarbowa (za m.in. pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórki, od pełnomocnictwa) jest uiszczana:

1. przelewem na konto Urzędu Miasta Opola

Bank Millenium S.A. ul. 1 Maja 6, 45-050 Opole

Nr konta: 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

lub

2. gotówką w kasie Urzędu Miasta Opola:

a) Rynek – Ratusz, parter, pokój nr 2, w godz. 800 – 1430 .

b) Plac Wolności 7/8 I piętro, pokój nr 110, w godz.  800 – 1430

3. gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, parter

II. Opłata za:

- wydanie karty wędkarskiej lub jej duplikatu
- udostępnienie informacji o środowisku
- rejestracja jednostek pływających

uiszczana jest:

1. przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Opolu

UWAGA! Zmiana numeru rachunku bankowego

Nr konta: 43 1160 2202 0000 0005 2874 4314

lub

2. gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, parter

 


WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
 

pokój 204

NACZELNIK WYDZIAŁU  
ANNA HAŁENDA

tel. 775415178

pokój 203

Zastępca Naczelnika
ALEKSANDRA PERZYNA

tel. 775415121

BUDOWNICTWO

pokój 200

DARIA JUCHA

tel. 775415126

KAMILA WOŹNIAK-WOLNY

PAULINA WYREMBAK

tel. 775415128

 

pokój 201

 

JAROSŁAW SROKA

tel. 775415125

MARIA HYLLA

MARCELINA SZYPORTA

tel. 775415122

pokój 202

ANNA MIESZCZAK

MICHAELA ŻEGLEŃ

tel. 775415129

ANNA OWSIAK

tel. 775415127

pokój 205

ANNA ŁOTAREWICZ

KAROLINA FLIS-CIEPIELA

tel. 775415123

tel. 775415124

OCHRONA ŚRODOWISKA

pokój 208

EWA SOSZYŃSKA
ochrona przyrody

tel. 77 5415146

JOANNA JASIEWICZ
wycinka drzew, lasy prywatne

tel. 77 5415143

MACIEJ WYSZYŃSKI
wycinka drzew, lasy prywatne

tel. 77 5415147

pokój 211

KATARZYNA ANDRYSZCZAK – HĘCIAK
rejestracja zwierząt, ochrona powietrza, hałas

  tel. 77 5415145

URSZULA KARPIŃSKA – KARBOWNICZEK
geolog powiatowy, gospodarka odpadami 

  tel. 77 5415142

ZBIGNIEW WINIECKI
nadzór nad spółkami wodnymi, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu pływającego, dotacje na wymianę pieców

 tel. 77 5415144

 


ZADANIA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA i OCHRONY ŚRODOWISKA
W ZAKRESIE BUDOWNICTWA:

 

Wynikających z Ustawy prawo budowlane, a w szczególności:

Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w tym z ustaleniami Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i decyzjami o warunkach zabudowy lub decyzjami lokalizacyjnymi inwestycji celu publicznego

Udzielanie pozwoleń na budowę, rozbiórkę i zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych, przenoszenie wyżej wymienionych pozwoleń na rzecz innych osób

Przyjmowanie zgłoszeń budowy i rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, zgłaszanie sprzeciwu w tym zakresie

Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części,
zgłaszanie sprzeciwu w tym zakresie

Uczestnictwo na wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Opolu w czynnościach inspekcyjnych

Wykonywanie przypisanych Staroście wszystkich innych zadań
z zakresu administracji architektoniczno- budowlanej

Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej

Dokonywanie uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków w przypadkach
dotyczących obiektów podlegających ochronie lub będących zabytkami

Uczestniczenie w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Przyjmowanie i przechowywanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego
lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali

Wynikające z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należących do właściwości Zarządu i Starosty, a w szczególności związanych z przygotowywaniem opinii, postanowień lub decyzji za wyjątkiem spraw dotyczących ochrony środowiska i ochrony gruntów w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacyjnych inwestycji celu publicznego

Wynikające z Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Współdziałanie z Wydziałami Starostwa w zakresie prowadzonych spraw

Wykonywanie bieżących czynności i prowadzenie spraw, a w szczególności przygotowanie analiz oraz projektów dokumentów, przedsięwzięć i decyzji związanych z realizacją przez Zarząd kompetencji w zakresie architektoniczno- budowlanym

 

ZADANIA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA:

Wynikające z Ustawy – Prawo ochrony środowiska, a w szczególności:

Wydawanie decyzji, pozwoleń w tym pozwoleń zintegrowanych, przyjmowanie zgłoszeń, prowadzenie wykazów, dokonywanie kontroli w sprawach dotyczących ochrony środowiska

Prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków finansowych w ramach budżetu Powiatu przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Opracowywanie i realizowanie powiatowego programu ochrony środowiska, oraz sporządzanie sprawozdań z jego realizacji

Prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi

Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, jak również ich rejestrowanie

Zobowiązywanie do wykonania i przedłożenia przeglądu ekologicznego oraz nakładania obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko
i przywrócenia środowiska do stanu właściwego

Nakładanie na podmioty korzystające ze środowiska obowiązków wynikających z przepisów

Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska

Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska

Wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności:

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Prowadzenie wykazu danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ocenianie oddziaływania na środowisko, w tym wydawanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Przeprowadzanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

Wynikające z ustawy o odpadach, a w szczególności:

Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów

Wydawanie zezwoleń na transport i zbieranie odpadów

Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów

Wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, a w szczególności wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów

Wynikające z ustawy o odpadach wydobywczych, a w szczególności wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami wydobywczymi

Wynikające z ustawy o lasach, a w szczególności:

Nadzorowanie gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
w tym wydawanie decyzji administracyjnych

Zlecanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, nadzorowanie ich wykonania oraz ich zatwierdzanie

Cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

Nadzorowanie realizacji zadań powierzonych Nadleśniczym wynikających z ustawy o lasach

Przekwalifikowanie z urzędu gruntu rolnego na leśny, w związku z dokonanym zalesieniem

Wydawanie decyzji w sprawie zmiany gruntów leśnych na rolne

Wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym, a w szczególności:

Rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego

Wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi wód niezaliczanych do wód śródlądowych żeglownych

Wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie

Utworzenie Społecznej Straży Rybackiej albo wyrażanie zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa

Wydawanie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej

Wynikające z ustawy - Prawo łowieckie, a w szczególności:

Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych

Wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny

Wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny

Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców

Wynikające z ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia w szczególności kontrola prowadzenia upraw leśnych, wypłat ekwiwalentów oraz przygotowywania dokumentów związanych z wypłatą.

Wynikające z ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności:

Prowadzenie rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów, naliczanie opłat i kar w stosunku do nieruchomości będących własnością gminy

Wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, a w szczególności:

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych

Zatwierdzanie decyzją projektów robót geologicznych, których
wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Zatwierdzanie decyzją dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej, geologiczno – inżynierskiej

Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi

Ustalanie opłaty dodatkowej za wydobywanie kopaliny z rażącym naruszeniem warunków koncesji lub zatwierdzonego projektu robót geologicznych

Wynikające z ustawy o transporcie kolejowym, a w szczególności w zakresie wydawania decyzji na usunięcie drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatacje urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne oraz ustalanie odszkodowań za ich usunięcie.

Wynikające z ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, a w szczególności w zakresie wydawania decyzji, zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych.

Wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie przygotowania opinii związanej z ochroną środowiska.

Prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową w zakresie wyznaczonym przez Szefa Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, w tym udział w przeglądach wałów przeciwpowodziowych i w prowadzonych akcjach przeciwpowodziowych.