×
×

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Starostwo Powiatowe w Opolu zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym w 2019 roku

DOCZaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert (zał. nr 1) (35,00KB)
DOCXFormularz zgłoszeniowy (zał. nr 2) (15,61KB)