×
×

Obwieszczenie o licytacji samochodu

KM.7135.77.2016.AZM                                                                                                                                                            Opole, 2019-01-07


Obwieszczenie o licytacji pojazdu samochodowego

Działając na podstawie art. 105 § 1 pkt 1 w zw. z art. 105a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca     1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018, poz. 1314) Starosta Opolski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 16 stycznia 2019 r. o godz. 9.30 odbędzie się pierwsza licytacja publiczna samochodu ciężarowego usuniętego z drogi położonej na terenie Powiatu Opolskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018, poz. 1990), stanowiącego własność Powiatu Opolskiego na podstawie orzeczenia sądu o przepadku pojazdu.

Miejsce licytacji: budynek Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 w Opolu, Sala Konferencyjna. 

Opis ruchomości:
- Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
- marka: Peugeot
- model pojazdu: Partner
- wersja: 170C
- numer rejestracyjny: OP 86858
- VIN: VF3GBWJYB96108870
- rok produkcji:  2004
- dokumenty pojazdu: brak
- klucze pojazdu: brak
- szacunkowa wartość sprzedawanej ruchomości wynosi 2000 zł

Pojazd uprzednio stanowił własność Funduszu Omega Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie, ul. Jana Pankiewicza 3, 00 – 696 Warszawa.

Cena wywołania wynosi  ¾  wartości szacunkowej tj. 1 500,00 zł.

Przedmiotowy pojazd można oglądać na parkingu strzeżonym PW WARM Andrzej Mamczyński przy ul. Opolskiej 58 w Niemodlinie w dniach 11 oraz 14 - 15 stycznia 2019 r. w godzinach 09.00– 17.00.

Sprzedaż pojazdu następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018, poz. 1314) zwanej dalej u.p.e.a. w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018, poz. 1016).
Zgodnie z art. 105d § 1 i 2 u.p.e.a. nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania albo przedłożyć czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny na kwotę wynoszącą co najmniej cenę wywołania ruchomości. Jeżeli tej ceny nie uiści lub nie przedłoży czeku potwierdzonego traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. Różnicę między ceną nabycia a kwotą, na którą wystawiony został czek potwierdzony lub wpłaconą po udzieleniu przybicia, nabywca ureguluje pod rygorem utraty prawa wynikłego z przybicia i uczestnictwa w dalszej licytacji, do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w tym terminie nie zapłaci reszty ceny, traci prawo wynikłe z przybicia i prawo do zwrotu kwoty uregulowanej w czasie licytacji gotówką lub czekiem potwierdzonym.
Prawo własności ruchomości, będącej przedmiotem licytacji, nabywa osoba, która z zachowaniem przepisów o licytacji zaoferowała najwyższą cenę, uzyskała przybicie i zapłaciła całą cenę w terminie.
Wszelkie należności, o których mowa powyżej nabywca uiści gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 Maja 29.
Nabywca jest obowiązany do natychmiastowego odbioru zakupionego pojazdu z parkingu strzeżonego. W przypadku zaniechania tego obowiązku nabywca będzie zobowiązany do uiszczenia kosztów jego przechowywania od dnia licytacji do dnia odbioru. Wysokość kosztów określa organ egzekucyjny.
W licytacji nie może uczestniczyć: ostatni właściciel pojazdu; osoba prowadząca licytację, jej dzieci i małżonek;  pracownicy obsługujący organ egzekucyjny, ich małżonkowie i dzieci, a jeżeli w danej miejscowości jest więcej organów egzekucyjnych – także pracownicy tych innych organów; osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym.
Powiat Opolski wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne oraz prawne sprzedanego pojazdu.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje zainteresowany może uzyskać w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, pokój 3 lub pod nr tel. 77 5415 161.