×
×

Budżet powiatu na 2019 rok uchwalono

DSCN2820.jpeg

Nie było pytań, ani uwag do projektu budżetu na rok 2019. Radni po dopełnieniu przez Przewodniczącego formalności jednogłośnie podjęli uchwałę o przyjęciu budżetu na rok 2019. 

Planowane wydatki na 2019 rok wynoszą 81.634.626 zł. W stosunku do planu wydatków Powiatu za 2018 r. kształtują się na poziomie 102,48 %. 
Główne kierunki wydatków budżetowych roku przyszłego dotyczą następujących działów:

Oświata i wychowanie  16 566 044 20,29%
Edukacyjna opieka wychowawcza  8 522 460  10,44%
Pomoc społeczna                       9.289.620     11,38%
Administracja publiczna                   13.284.666 16,27%
Transport i łączność                 7.267.036         8,90%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- Powiatowy Urząd Pracy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  2.117.320 2,59%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 118.739 0,15%
Obsługa długu publicznego 38.570 0,05%
Działalność usługowa 1.341.462 1,64%
Leśnictwo 143.179  0,18%
Rezerwa ogólna i celowa 1.089.559 1,33%
Rolnictwo i łowiectwo 108.369 0,13%
Gospodarka mieszkaniowa 2.676.149  3,28%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 233.000  0,29%
Rodzina 8.047.679  9,86%
Wymiar sprawiedliwości 330.000 0,40%

Obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14.200
Ochrona zdrowia – 108.700
Pozostałe działy (kultura fizyczna i sport) – 30.000

152.900 0,19%
Wydatki majątkowe 10.307.874  12,63%


DSCN2803.jpeg

  • Wydatki związane z administrowaniem drogami powiatowymi oraz kosztami działalności Zarządu Dróg Powiatowych planowane są na poziomie 12 580 063 zł. Wydatki inwestycyjne to: 5 313 027 zł.
  • Na utrzymanie placówek oświatowych przeznaczono 17 265 340 zł. W budżecie zaplanowano także sumę 750.000 zł na dotację dla Województwa Opolskiego, jako pomoc finansową z przeznaczeniem dla Uniwersytetu Opolskiego. 
  • 19.000 zł to kwota na programy prozdrowotne związane z przeciwdziałaniem nietolerancji, wspieraniem  integracji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i zakup defibrylatora.
  • Pomoc społeczna to wydatek rzędu blisko 9 mln. zł. W tym roku powiat w ramach realizowanego projektu zakupi mieszkanie chronione dla usamodzielniających się wychowanków domów dziecka.
  • Na edukacyjną opiekę wychowawczą "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" - przeznaczono ponad 30.000 zł. Pomoc stypendialna w ramach wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży wyniesie 105. 803 zł. Rodziny zastępcze będą kosztowały powiat opolski 3 648 464 zł. 

DSCN2787.jpeg

Oprócz tego Radni zaakceptowali zmiany w uchwale budżetowej na rok 2018, zatwierdzili plany pracy komisji stałych Rady Powiatu Opolskiego. Do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wybrali Antoniego Gryca i Rudolfa Lawę. Określili także zadania i środki finansowe z PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych z powiatu opolskiego.