×
×

Wydział Spraw Obywatelskich

45 - 068 Opole, ul. 1 Maja 29
Dokumenty do pobrania z Wydziału Spraw Obywatelskich


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 

402

NACZELNIK
STANISŁAW PAKOS
rzecznik praw konsumenta dla mieszkańców powiatu opolskiego

5415165

401

ADAM MATANIAK
obrona cywilna,
zarządzanie kryzysowe

5415166

ADAM SZKULIK
pełnomocnik do spraw informacji niejawnych, sprawy obronne, kwalifikacja wojskowa  

5415167

403

EWA KACZOROWSKA
organizacje pożytku publicznego (stowarzyszenia, kluby, fundacje), pozwolenia, na przewóz zwłok,
rzeczy znalezione

5415168

HALINA ŚMIEJA
ochrona zdrowia, zezwolenia
na imprezy na drogach,   

5415169

 


ZADANIA WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH
 

Zadania wynikające z Ustawy o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności:

  koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej i zadań obronnych przez instytucje, jednostki i organizacje działające
  na terenie Powiatu

  opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej i planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego
  zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny

  planowanie i organizacja działań ratowniczych, monitorowanie zagrożeń, szkolenia i upowszechnianie tematyki obrony cywilnej i zadań obronnych

 koordynowanie zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Powiatu

  planowanie i organizowanie całodobowego dyżuru w ramach działań kryzysowych i obronnych

  organizowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z kwalifikacją wojskową

  opracowywanie planu akcji kurierskiej i organizowanie jej przebiegu

  współdziałanie w realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS) na rzecz sił zbrojnych i wojsk innych państw

  opracowywanie i realizację planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa

  opracowywanie regulaminu organizacyjnego Głównego Stanowiska Kierowania Starosty.

Zadania wynikające z Dekretu o świadczeniach w celu zwalczania
klęsk żywiołowych i ustawy o stanie klęski żywiołowej, a w szczególności:

  koordynowanie zorganizowanej akcji społecznej gmin znajdujących się na terenie Powiatu

  określanie świadczeń osobistych i rzeczowych

  przygotowanie komunikatów związanych z działaniami zapobiegającymi klęskom żywiołowym

  koordynacji działań i zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej

Zadania wynikające z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w szczególności w zakresie udostępniania
archiwalnej dokumentacji medycznej pacjentom lub osobom upoważnionym

Zadania wynikające z Ustawy o zarządzaniu kryzysowym, a w szczególności:

  opracowywanie i aktualizowanie planu zarządzania kryzysowego

  zapewnienie obsługi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zadania wynikające z Ustawy o samorządzie powiatowym, a w szczególności:

  koordynowanie działań jednostek organizacyjnych powiatowych służb, inspekcji i straży w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym
  i innym   nadzwyczajnym zagrożeniom

  koordynowanie spraw związanych z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli

  dokonywanie analizy stanu bezpieczeństwa Powiatu przedstawianego przez powiatowe służby, inspekcje i straże

  prowadzenie dokumentacji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu

  prowadzenie dokumentacji Powiatowego Zespołu ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności

Zadania wynikające z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności poprzez współpracę
z własnymi jednostkami przy opracowywaniu i aktualizacji planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej

Zadania wynikające z Ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a w szczególności:

  udzielanie pomocy kombatantom i osobom represjonowanym w otrzymaniu niektórych świadczeń, m.in. opieki zdrowotnej, usług opiekuńczych

  organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość oraz uczczenia pamięci ofiar wojny

Zadania wynikające z Ustawy prawo o stowarzyszeniach, a w szczególności:

  prowadzenie rejestru stowarzyszeń i opiniowania wniosków o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym

  żądanie od stowarzyszenia niezbędnych uchwał i wyjaśnień

  występowanie do sądu o nałożenie grzywny lub likwidację stowarzyszenia

Zadania wynikające z Ustawy – Prawo o ruchu drogowym i ustawy o stosunku państwa do Kościoła, a w szczególności: 

  wydawanie i uzgadnianie zezwoleń na imprezy na drogach gminnych i powiatowych

  uzgadnianie organizacji procesji, pielgrzymek lub innych imprez religijnych na drogach powiatowych

Zadania wynikające z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a w szczególności w zakresie dotyczącym podejmowania skoordynowanych działań związanych z zabezpieczeniem imprez oraz zakazem ich przeprowadzania

Zadania wynikające z Ustawy o sporcie, a w szczególności:

  nadzoru nad klubami sportowymi i uczniowskimi klubami sportowymi

  prowadzenie rejestru klubów

  żądanie od klubów niezbędnych uchwał i wyjaśnień

  występowanie do sądu o likwidację klubów

Zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rzeczy znalezionych,
a w szczególności:

  przejmowania rzeczy znalezionych

  opracowywania zarządzeń ich sprzedaży

  prowadzenie magazynu rzeczy znalezionych

Zadania wynikające z Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, a w szczególności:

 

  opracowywanie i realizacja oraz ocena programów zdrowotnych

  inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań w zakresie promocji zdrowia

Zadania wynikające z Ustawy o fundacjach, a w szczególności: 

  występowanie z wnioskiem do sądu o zbadanie zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz celem w jakim została ustanowiona

  występowanie do sądu o uchylenie lub wstrzymanie uchwały zarządu, zawieszenie lub zmianę zarządu i wyznaczenie zarządcy przymusowego

Zadania wynikające z Ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne w zakresie wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności

Zadania wynikające z Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, a w szczególności w zakresie wydawania zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa

Zadania wynikające z Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, a w szczególności:

  opracowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

  udziału w procesie powierzania, kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym

  zwracanie się do sądu o likwidację fundacji.

Zadania wynikające z Ustawy o ochronie informacji niejawnych, a w szczególności:

  współpracy z pełnomocnikiem ochrony informacji niejawnych

  koordynowanie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych, w tym prowadzenie kancelarii niejawnej

  Zadania wynikające z Ustawy o transporcie kolejowym, w zakresie tematyki likwidacji linii kolejowych

  Zadania wynikające z Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w zakresie współpracy z organami
  Inspekcji   Weterynaryjnej realizacji zadań zwalczania chorób zakaźnych

 Zadania wynikające z Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a w szczególności:

  opiniowanie wojewódzkiego planu działania systemu państwowego ratownictwa medycznego

  współdziałanie z jednostkami systemu państwowego ratownictwa medycznego

Zadania wynikające z Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie analizy informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego, wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla Powiatu i analizy informacji monitoringu wody

Zadania wynikające z Ustawy Prawo Farmaceutyczne w zakresie ustalania rozkładu godzin pracy w aptekach ogólnodostępnych

Prowadzenie biura Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów realizującego w szczególności:

  zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów

  składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów

  występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów

  współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej
  oraz organizacjami   konsumenckimi

 Zadania wynikające z Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a w szczególności: 

  prowadzenie dokumentacji Zespołu Koordynującego Realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Opolskiego

  opracowywanie sprawozdania rocznego z realizacji zadań określonych w Programie.