×
×

Sekretarz Powiatu

Marzena KazinMarzena Kazin


MARZENA KAZIN 
SEKRETARZ POWIATU OPOLSKIEGO 

tel. 77 5415104
Biuro Rady 77 5415105  5415106 

 
W sprawach skarg i wniosków sekretarz powiatu i naczelnicy wydziałów przyjmują codziennie  od  poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30
W trosce o Państwa czas prosimy o wcześniejsze powiadomienie pracownika sekretariatu o planowanej wizycie - nr telefonu 77 5415101 . Pracownik wyznaczy godzinę spotkania i znajdzie dogodny dla Państwa termin. 

 


KOMPETENCJE SEKRETARZA POWIATU OPOLSKIEGO
 

Zapewnienie właściwej organizacji pracy, nadzór nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem przepisów prawa, regulaminów, zarządzeń i instrukcji kancelaryjnej oraz realizacją uchwał Rady i Zarządu przez poszczególne stanowiska pracy i Wydziały

Czuwanie nad opracowywaniem projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych

Nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu i innych materiałów oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu

Koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd

Uczestniczenie w pracach Zarządu, w obradach sesji Rady oraz w ramach potrzeb w posiedzeniach poszczególnych komisji z głosem doradczym

Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań przez Wydział organizacyjny oraz kierowanie pracą pracowników Biura Rady

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej oświadczeń majątkowych
osób zobowiązanych do ich składania

Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę