×
×

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Opolskiego

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków nadzoru rady powiatu nad działalnością zarządu. Po zakończeniu roku budżetowego, rada powiatu ocenia pracę organu wykonawczego na podstawie przedstawionego sprawozdania rachunkowego. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego, w tym przypadku Zarządu Powiatu Opolskiego. Można więc przyjąć, że absolutorium jest jedną z postaci odpowiedzialności wobec rady powiatu. Istotą absolutorium jest brak zastrzeżeń do prowadzonej przez zarząd gospodarki finansowej, a nie zaufanie do polityki programu. 

DSC06396.jpeg

Starosta Henryk Lakwa przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2017. Komisja rewizyjna zbadała je i przedstawiła własny wniosek, proponując radzie uchwalenie absolutorium dla Zarządu. Dodatkowo wniosek absolutoryjny był przedstawiany Regionalnej Izbie Obrachunkowej i RIO. Profesjonalny organ kontrolno-nadzorczy także zaopiniował go pozytywnie. Rada Powiatu jednogłośnie udzieliła Zarządowi absolutorium. 

DSC06398.jpeg

W dalszej części obrad: Marszałek Województwa Opolskiego wystąpił do Rady Powiatu Opolskiego z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze. Radni jednogłośnie uznali ją za słuszną. Następnie zmienili zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, tryb postępowania i sposób jej rozliczania. Pozytywnie zaopiniowali uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2018- 2021.

A w wyniku pozytywnego głosowania wsparcie finansowe w wysokości 30.000 złotych otrzymała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Będzie ono przeznaczone remont pomieszczeń w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 z siedzibą w Niemodlinie oraz na potrzeby stacji ochrony układu oddechowego oraz jej wyposażenie.

Podczas sesji Rada pożegnała się ze swą wieloletnią współpracownicą, dyrektorką Zespołu Szkół w Chrościnie, dr Martą Soberą. Szkoła uległa likwidacji. Przegrała walkę z niżem demograficznym.

DSC06393.jpeg