×
×

Wydział Komunikacji

ul. 1 Maja 29 45-068 Opole

Adres strony umożliwiającej sprawdzanie statusu dokumentów:
prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego

Adres strony umożliwiającej elektroniczne składanie wniosków: 
http://www.esp.pwpw.pl


Rezerwacja terminu w Wydziale Komunikacji:
https://rezerwacja.powiatopolski.pl/branch/1


Dokumenty do pobrania z Wydziału Komunikacji


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

pokój 105

NACZELNIK 
WIESŁAWA JASENIUK

77 5415150

recepcja

obsługa rezerwacji - informacja

77 5415160

sala op.
stanowisko 1

ALFRED LEDWOLORZ

zatrzymane prawa jazdy, 
nadzór na stacjami kontroli pojazdów

775415151

sala op.
stanowisko 2

MAŁGORZATA SIKORA

prawa jazdy

77 5415151

sala op.
stanowisko 3
stanowisko 4

PATRYCJA GONSIOR

VIOLETTA SKROBOT

prawa jazdy

77 5415152

sala op.
stanowisko 5
stanowisko 6

DARIA CEBULA

ŁUKASZ REMBALSKI
lrembalski@powiatopolski.pl

rejestracja pojazdów

77 5415153

sala op.
stanowisko 7
stanowisko 8

IWONA JANETZKO

ŁUKASZ BARTKÓW

rejestracja pojazdów

77 5415154

sala op.
stanowisko  9
stanowisko 10

KATARZYNA SOBOLEWSKA

-------------
rejestracja pojazdów

 77 5415155

sala op.
stanowisko 11
stanowisko 12


-------------
-------------
rejestracja pojazdów

77 5415156

sala op.
stanowisko 13
stanowisko 14
stanowisko 15

WIKTORIA TRAMSZ

MARZENA MAŃKOWSKA


IWONA SAPETA

rejestracja pojazdów

77 5415157 

pokój 310

BARBARA SICIŃSKA

 
wydawanie licencji, zaświadczeń na przewozy drogowe, zezwoleń na przejazd
pojazdów nienormatywnych  
nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców 

77 5415162

AGNIESZKA ZIEGLER – MALORNY   
   
usuwanie pojazdów

77 5415161

Zastępca Naczelnika
MARCIN WOŁOSZYN

zarządzanie ruchem na drogach gminnych
i powiatowych, prawa jazdy

77 5415161
77 5415162

pokój 2

TOMASZ URBACKA

ANDRZEJ ORSZULAK

rejestracja pojazdów, zezwolenia na imprezy
na drogach

77 5415163

pokój 3

 

AGATA ŚWIERC

 rejestracja pojazdów, obsługa firm

ANNA KANSY

GRAŻYNA WIECZOREK

MATEUSZ ADOLF

AGNIESZKA WOTZKA

77 5415159

 

DANUTA FELIKS - WIERCIMOK

SANDRA ZDONEK

obsługa administracyjna wydziału

EWA KACZOROWSKA

77 5415159
 


77 5415159

 

 

ZADANIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI

Wynikające z ustawy– Prawo o ruchu drogowym, a w szczególności:

Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych

Rozpatrywanie projektów organizacji ruchu

Zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów

Opiniowanie projektów organizacji ruchu dla organów wyższego szczebla

Prowadzenie kontroli prawidłowości stosowania i funkcjonowania oznakowania drogowego

Współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami

Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

Dokonywanie na wniosek właścicieli pojazdów rejestracji, rejestracji czasowej, rejestracji czasowej warunkowej

Wyrejestrowanie pojazdów w przypadkach określonych w ustawie

Wydawanie pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, zalegalizowanych tablic
rejestracyjnych

Przyjmowanie zgłoszeń o zbyciu pojazdu oraz o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana

Dokonywanie na wniosek właściciela czasowego wycofania z ruchu pojazdu sytuacjach, o których mowa w ustawie

Przekazywanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów danych i informacji o pojazdach
i ich właścicielach (posiadaczach)

Nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdu w przypadkach określonych w ustawie

Wydawanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczek znamionowych zastępczych

Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów

Wydawanie i cofanie diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów

Prowadzenie ewidencji zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych po ustaniu przyczyny zatrzymania

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane zawarte w zagubionym
dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu oraz potwierdzające określone fakty lub stan prawny

Przekazywanie do Centralnej Ewidencji Kierowców danych o osobach posiadających
uprawnienia do kierowania pojazdami, lub którym uprawnienia zatrzymano albo cofnięto

Przyjmowanie i realizowanie wniosków o wydanie uprawnień do kierowania drogą elektroniczną

Wybór jednostek uprawnionych do usuwania pojazdów z drogi

Wybór jednostek uprawnionych do prowadzenia parkingu strzeżonego
dla pojazdów usuwanych z drogi oraz ich kontrola

Przygotowywanie dokumentacji do właściwego sądu rejonowego o orzeczenie przepadku
pojazdu na rzecz Powiatu po otrzymaniu zawiadomienia podmiotu usuwającego pojazd

Prowadzenie ewidencji ilościowej pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu

Zadania wynikające z Ustawy – Prawo o ruchu drogowym i ustawy o stosunku państwa do Kościoła, a w szczególności: 

Wydawanie i uzgadnianie zezwoleń na imprezy na drogach gminnych i powiatowych

Uzgadnianie organizacji procesji, pielgrzymek lub innych imprez religijnych na drogach powiatowych

Wynikające Ustawy o kierujących pojazdami, a w szczególności :

Wydawanie i wymiana oraz wydawanie wtórników praw jazdy

Wydawanie międzynarodowych praw jazdy

Generowanie profilu kandydata na kierowcę ( PKK) i udostępnienie osobie, której dotyczy oraz ośrodkom szkolenia kierowców i ośrodkom egzaminowania

Dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie
kwalifikacji wstępnej albo szkolenia okresowego

Wymiana kart motorowerowych

Wymiana pozwolenia wojskowego na prawo jazdy

Dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, wydawanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu oraz pobieranie stosownych opłat

Prowadzenie rejestru przedsiębiorców, prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, przyjmowanie informacji o zmianie danych i dokonywanie kontroli tych ośrodków

Prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie tj. jednostka wojskowa, jednostka organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz szkoła

Wydawanie przedsiębiorcom prowadzącym ośrodki szkolenia kierowców poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań, wydawanie decyzji o cofnięciu tego poświadczenia w sytuacji, kiedy ośrodek przestał spełniać wymagania określone w ustawie

Prowadzenie ewidencji instruktorów, pobieranie opłaty za dokonanie wpisu

Wydawanie legitymacji instruktora, przedłużanie ważności legitymacji

Przyjmowanie od instruktorów informacji oraz zaświadczeń potwierdzających
uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego

Prowadzenie ewidencji wykładowców, pobieranie opłaty za dokonanie wpisu

Przyjmowanie od wykładowców informacji oraz zaświadczeń potwierdzających
uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego

Sprawowanie nadzoru w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi, kursu dla kandydatów na instruktorów i kandydatów na wykładowców oraz dla instruktorów i wykładowców z wymaganiami określonymi w ustawie

Kontrolowanie ośrodków szkolenia kierowców wpisanych do rejestru
przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Kontrolowanie ośrodków szkolenia kierowców wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w innym powiecie, którego infrastruktura jest lokalizowana na obszarze działania organu

Sporządzanie analizy statystycznej dotyczącej zdawalności osób szkolonych
w ośrodkach szkolenia kierowców wpisanych do rejestru przez Starostę

Wydawanie decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców oraz skreślanie z rejestru w sytuacjach określonych w ustawie o kierujących pojazdami

Wydawanie decyzji administracyjnych w sytuacjach przewidzianych w ustawie: kwalifikacji, badania lekarskie, badania psychologiczne, w sytuacji zatrzymania prawa jazdy, w związku z utratą ważności dokumentu, nieprzedstawienia orzeczenia lekarskiego o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych psychologicznych do kierowania pojazdami, kierowanie kierowcy na kurs reedukacyjny

Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami w sytuacjach:

stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

stwierdzenia na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

utraty kwalifikacji na podstawie negatywnego wyniku egzamin

niezgłoszenia się na egzamin kontrolny we wskazanym terminie

orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów

Zwrot dokumentu prawa jazdy po ustaniu przyczyny zatrzymania

Przywracanie uprawnień do kierowania pojazdem po ustaniu przyczyny cofnięcia

Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, przedłużanie ważności zezwolenia osobom, które spełniają wymagania określone w ustawie o kierujących pojazdami

Wynikające z ustawy – o transporcie drogowym, a w szczególności:

Udzielanie, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy w krajowym transporcie drogowym

Udzielanie, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia zezwoleń w zakresie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

Opiniowanie i uzgadnianie przebiegu linii komunikacyjnych przy przewozach wykonywanych na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar jednego powiatu

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę niezarobkowego prowadzenia przewozów drogowych osób i rzeczy oraz wypisów z zaświadczeń i stwierdzanie ich nieważności

Prowadzenie rejestrów licencji, zezwoleń i zaświadczeń

Sporządzanie okresowych sprawozdań z liczby udzielonych licencji, zezwoleń i zaświadczeń

Prowadzenie okresowych kontroli przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą wydania licencji, zezwoleń lub zaświadczeń

Wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, a w szczególności:

wyrejestrowywanie pojazdów poddanych recyklingowi

przyjmowanie zaświadczeń o demontażu pojazdu przesłanych przez przedsiębiorcę prowadzącego stacje demontażu pojazdów, wyrejestrowanie pojazdu z urzędu

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a w szczególności:

Prowadzenie rejestru działalności regulowanej

Wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu lub wykreślenia z rejestru działalności regulowanej

Prowadzenie kontroli spełnienia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej

Wydawanie decyzji o odmowie wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej

Wydawanie decyzji o zakazie wykonywania działalności regulowanej objętej wpisem

Przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o wpisie, zakazie, wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej

Wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności:

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udostępnienie danych osobowych,

Występowanie z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych do innych organów, sądów

Wynikające z  rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych, a w szczególności przygotowywanie okresowych informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach dla urzędów gmin na obszarze Powiatu, Urzędów Skarbowych

Wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a w szczególności zatrzymywanie i zwrot praw jazdy dłużnikom alimentacyjnym.