×
×

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Opolskiego w dn. 26.04.2018 r.

 

W dniu 26 kwietnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opolu odbyła się XXXVIII sesja Rady Powiatu Opolskiego V kadencji. W sesji wzięli udział zaproszeni goście: podinsp. Bogdan Piotrowski - Komendant Miejski Policji w Opolu, Marzena Nanowska-Geisler - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu i Bogusław Krasowski - Powiatowy Lekarz Weterynarii. Podczas sesji zostały zaprezentowane: sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu w 2017 r., ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Opolskiego za 2017 rok oraz sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Opolskiego grodzkiego i ziemskiego w roku 2017.

Radni podjęli uchwały m.in. w spr. przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2018 r., utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Powiecie Opolskim, a także przystąpienia Powiatu Opolskiego do realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.