×
×

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia w Opolu

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia w Opolu mieści się w Opolu na ul. Pl. Katedralny 4, tel. 77 4410260, oferuje pomoc wszystkim potrzebującym bez względu na miejsce zamieszkania.

Celem Fundacji jest profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne wspieranie człowieka w jego życiu osobistym, małżeńskim, rodzinnym i społecznym, a w szczególności:

  • świadczenie kompleksowej pomocy samotnym matkom w okresie przed porodem i po urodzeniu dziecka,
  • wspieranie rozwoju rodziny w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, socjalnej, prawnej, duchowej i edukacyjnej,
  • zapobieganie sieroctwu społecznemu (poprzez stwarzanie dziecku możliwości rozwoju najbardziej korzystnym środowisku rodzinnym: naturalnym, adopcyjnym lub zastępczym),
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób,
  • upowszechnianie i ochrona praw dziecka, małżeństwa i rodziny,
  • wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w podejmowaniu aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju oraz poprawy jakości życia w wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym),
  • przeciwdziałanie patologiom społecznym,
  • profilaktyka i terapia uzależnień oraz promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.

 

www.dfoz.pl