×
×

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Od  7 grudnia 2017 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie na mocy porozumienia pomiędzy Starostą Opolskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej realizuje program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

PRIORYTET II. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY.

2.4. Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Celem działania jest: zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa (służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty), a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Skoordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług. Promowanie Programu, zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny. Osoby do których skierowano wsparcie: dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD–10.

Podmiot realizujący:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Niemodlinie na mocy porozumienia pomiędzy Starostą Powiatu Opolskiego a Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Sposób realizacji:

Podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia  w okresie dorosłości. Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego oraz terapia dziecka musi mieć charakter wieloprofilowego oddziaływania na zaburzenia.

Do zadań ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego należy:

  1. Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  2. Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej  i logopedycznej;
  3. Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
  4. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art.127 ust.19 pkt1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
  5. Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.       

Program będzie realizowany w latach 2017- 2021

Ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczy na terenie Powiatu Opolskiego:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Niemodlinie

ul. Wojska Polskiego 5, 49-100 Niemodlin

tel. 77/4606363

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/realizacja-programu-kompleksowego-wsparcia-dla-rodzin-za-zyciem-informacja-men.html

 

Powiat Opolski w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej realizuje także:

PRIORYTET I. WSPARCIE DLA KOBIET W CIĄŻY I ICH RODZIN

1.5. Pomoc uczennicom w ciąży. Celem działania jest: zapewnienie przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży. Grupa docelowa: uczennice w ciąży. Podmioty realizujące: szkoły i placówki systemu oświaty, jednostki prowadzące ww. szkoły i placówki.

 

Placówką wskazaną do zapewnienia 1 miejsca dla uczennicy w ciąży do dnia 31 grudnia 2021 r.  jest:

Internat w Zespole Szkół w Tułowicach,

ul. Zamkowa 1, 49-130 Tułowice.

tel. 77/4600153

Przyznana dotacja na lata 2017- 2021 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na powyższe programy wynosi 469520,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia PLN 00/100)