×
×

Wydział Geodezji i Kartografii

45 - 018 Opole, Pl. Wolności 7- 8

 

LOGOTYP @ll-01.jpeg

Dokumenty do pobrania z Wydziału Geodezji i Kartografii

Informacje dla wykonawców geodezyjnych współpracujących z PODGiK

PDFInformacja o zmianach w prawie geodezyjnym dla wykonawców prac geodezyjnych w granicach administracyjnych Powiatu Opolskiego (163,39KB)
 

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
Adres do korespondencji:
 Starostwo Powiatowe w Opolu
ul. 1 Maja 29
45-068 Opole

Dla gmin: Dobrzeń Wielki. Komprachcice, Murów, Turawa, Chrząstowice, Łubniany, Tarnów Opolski, Popielów, Dąbrowa dla miast i gmin: Niemodlin, Ozimek, Prószków i Tułowice.

NACZELNIK
EDYTA WENZEL - BORKOWSKA

 e -mail:

774412335

KIEROWNIK POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

KRZYSZTOF KIMAK

e-mail:

774412326

POKÓJ NR 219

pokój nr 221


EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW
 

774412329 - obsługa stron

 

222

 

JOANNA SZLĘZAK

MONIKA MACIOSZEK

774412330

 

222
 

 

KATARZYNA MORKA

AGNIESZKA FRANICZEK

774412331222

 

REGINA ŁABUZ

DOMINIKA FRAJ

ALEKSANDRA STACHOWICZ

774412332

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

239


-prowadzenie narad koordynacyjnych uzbrojenia sieci terenu

e-mail:

AGATA SALAMON

774412313

  Pracownia mapy numerycznej   

240

GRZEGORZ OLSZEWSKI

EDYTA WONS

774412317

240

MARCIN KINDER

GRZEGORZ SIKORA

774412317

217

MICHAŁ MARZEC

774412322

218

ŁUKASZ KNOPP

PATRYCJA PŁACZEK

774412325

220

KRYSTYNA MALINOWSKA

IWETTA STRZELCZYK

774412327

220A

JOLANTA BOROŃ-MIERNICKA

PIOTR KORDA

774412327

210

SONIA KOKOT

JAKUB MISIAK

774412346

 

ZADANIA WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII

W Wydziale można załatwić sprawy dotyczące ewidencji gruntów i budynków

odpłatnie otrzymać informacje w postaci wypisów oraz wypisów i wyrysów do celów prawnych i innych

zaświadczenia przeznaczone dla ZUS i KRUS i innych celów o istnieniu gospodarstwa rolnego

uzgodnić dokumentację projektową

nabyć odpłatnie  mapy ewidencyjne, mapy zasadnicze, mapy glebowo-rolnicze oraz inne informacje z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

obsługa zgłoszenia pracy geodezyjnej

załatwić sprawy związane z:

gleboznawczą klasyfikacją gruntów

wymianą i scaleniem gruntów,

 

Wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w szczególności:

Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym między innymi :

- pozyskiwanie, gromadzenie danych zasobu, kompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej powstałej w wyniku wykonywania prac geodezyjnych , przechowywania zasobu i wyłączania z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową,

- przetwarzanie i kontrolowanie opracowań geodezyjnych wpływających do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

-  tworzenie, aktualizacja i udostępnianie metadanych zbiorów i usług, danych przestrzennych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- przekazywanie kopii zasobu oraz danych zasobu pomiędzy poszczególnymi częściami zasobu,

Udostępnianie danych zasobu i informacji poprzez:

-sprzedaż produktów zasobu w formie analogowej, cyfrowej wraz z zawieraniem umów oraz obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych,

- zabezpieczanie zasobu i danych zasobu,

- przygotowanie danych do opracowania bazy ewidencyjnej gruntów i budynków,

- uzgadnianie granic jednostek podziału administracyjnego,

Prowadzenie rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
w tym między innymi:

- utrzymanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej,

- utrzymanie operatu ewidencji gruntów i budynków w stanie aktualności poprzez wprowadzenie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych – aktualizacja z urzędu i na wniosek oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wymagających wyjaśnień

- archiwizacja i wyłączanie danych zasobu przejściowego oraz danych ewidencyjnych,

- udostępnianie danych ewidencyjnych w formie: komputerowych wydruków map ewidencyjnych, rejestrów, kartotek, zestawień, wykazów, skorowidzów, wypisów rejestrów i kartotek, wyrysów z mapy ewidencyjnej, plików komputerowych baz danych, informacji przekazywanych ustnie i wizualnie,

- okresowa weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków,

- sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją (gruntów, budynków i lokali) oraz przekazywania kopii baz danych,

- modernizacje ewidencji gruntów i budynków,

- ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,

- prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,

-  prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów (zawiadomienie stron o wyłożeniu projektu z przeprowadzonej gleboznawczej klasyfikacji gruntów celem zapoznania się oraz wydawania decyzji w sprawach uzupełniających klasyfikację gruntów),

Prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)

Koordynacja usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu, mająca na celu bezkolizyjne usytuowanie projektowanych sieci z obiektami budowlanymi, w tym prowadzenie
powiatowego zespołu uzgadniania dokumentacji projektowych

Zakładanie osnów szczegółowych

Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości

Ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, w tym między innymi:

- dokonywanie przeglądu i konserwacji znaków osnowy geodezyjnej,

-  w przypadku stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia, znaku lub zagrożenia przez niego bezpieczeństwa życia lub mienia, wszczęcia postępowania w celu sprawdzenia stanu znaku, usunięcia pozostałości po zniszczonych lub uszkodzonych znakach, sporządzania protokołu z tych czynności i przekazywania Marszałkowi Województwa Opolskiego i Głównemu Geodecie Kraju oraz wnioskowania o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy,

Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych,

Udzielanie zezwolenia na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie materiałów w zakresie zasobu powiatowego,

Wystawianie faktur za czynności geodezyjne i kartograficzne w zakresie prowadzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ewidencji gruntów i budynków, Zespołu Uzgadniania Dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opłat.

Wynikające z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, a w szczególności:

- wszczęcie postępowania scaleniowego i wymiennego,

- przeprowadzanie postępowania scaleniowego i wymiennego,

- składanie do właściwych sądów wniosków o wpis wzmianki o wszczęciu postępowania,

- rozpatrywanie zastrzeżeń do projektów scaleń,

-  zatwierdzanie decyzjami projektów scalenia lub wymiany gruntów

- zgłaszanie zmian wynikających z przeprowadzonego postępowania scaleniowego lub wymiennego w księgach wieczystych lub zbiorach dokumentów,

- zagospodarowanie poscaleniowe umożliwiające objęcie w posiadanie przez uczestników scalenia wydzielonych im w ramach postępowania scaleniowego gruntów polegające na: budowie lub przebudowie dróg dojazdowych do gruntów, korekcie parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych, likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonaniu zabiegów rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów.

Wynikające z ustawy z o lasach w związku z ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – w sprawach dotyczących przeklasyfikowania z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny w drodze decyzji administracyjnej.

Wynikające z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
w tym wydawania zaświadczeń w sprawach:

- dotyczących poświadczenia faktu oraz potwierdzenia istnienia gospodarstwa rolnego do celów emerytalnych, rentowych i zakładu pracy

- potwierdzenia stanu faktycznego i prawnego wynikającego z prowadzenia rejestru publicznego, jakim jest ewidencja gruntów i budynków