×
×

XXXIII posiedzenie Rady Powiatu Opolskiego

12 października 2017 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń w budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29 odbędzie się XXXIII posiedzenie Rady Powiatu Opolskiego. 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji rady powiatu.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Opolskiego.
  6. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawach:

a) przyjęcia statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim,

b) przyjęcia rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o Działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,

c) zmiany uchwały Nr XXVII/198/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania,

d) udzielenia pomocy rzeczowej partnerskiemu Powiatowi Dolina na Ukrainie,

e) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,

f) powierzenia Gminie Murów zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi

g) załatwienia skargi z dnia 21 czerwca 2017 r. na działalność Zarządu Powiatu Opolskiego,

h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r.,

i) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017- 2021.

7. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.