×
×

Ośrodek w Graczach

filia w Graczach Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego  w Zbicku,

ul. XX-lecia PRL 12, 49-156 Gracze, tel. 77 4609819, www.gracze.republika.pl

Podstawą oddziaływań jest metoda społeczności terapeutycznej, przy czym program leczenia jest modyfikowany w zależności od potrzeb i specyfiki pacjentów. Poza terapią grupową, w Ośrodku realizowane są inne profesjonalne formy pomocy i wsparcia:

  • terapia indywidualna (etapowe osobiste plany terapii budowane na podstawie indywidualnej pogłębionej diagnozy problemowej);
  • program współpracy z rodzinami pacjentów (m.in. comiesięczne spotkania psychoedukacyjne);
  • etapowe programy rozwoju osobistego (edukacyjne, psychoedukacyjne) dostosowane do potrzeb i oczekiwań pacjentów na kolejnych etapach terapii;
  • programy edukacji i reorientacji zawodowej dla osób kończących leczenie (kursy kwalifikacyjne i zawodowe zwiększające atrakcyjność na rynku pracy);
  • specjalistyczny program psychoedukacyjny dla ludzi żyjących z HIV;
  • postrehabilitacyjny program wspierający dla osób po zakończonej terapii.

Realizowany w Ośrodku proces terapeutyczny ma charakter długoterminowy i trwa około 18 miesięcy. Głównym celem programu jest terapia, rehabilitacja i readaptacja osób uzależnionych. Cel ten rozumiany jest jako zmiana jakościowa w funkcjonowaniu społecznym w kierunku zwiększenia samodzielności i wzrostu umiejętności radzenia sobie w potencjalnie trudnych sytuacjach życiowych. Cel ma charakter długofalowy i realizowany jest poprzez trening konkretnych umiejętności psychospołecznych.

Do Ośrodka przyjmowani są pełnoletni mężczyźni uzależnieni od różnych substancji psychoaktywnych. Ośrodek posiada 30 miejsc.

Koniecznym warunkiem podjęcia i kontynuowania terapii jest podporządkowanie się podstawowym normom społeczności terapeutycznej: abstynencja od narkotyków, alkoholu i innych substancji zmieniających świadomość, wykluczenie jakichkolwiek kontaktów seksualnych pomiędzy uczestnikami programu, powstrzymywanie się od przemocy fizycznej i psychicznej. Placówka umożliwia kontynuację nauki szkolnej poza terenem ośrodka, na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym. W procesie terapii mają miejsce, systematycznie organizowane, letnie i zimowe obozy terapeutyczne (narciarstwo, turystyka górska, kajakarstwo) oraz udział w dużych imprezach sportowych (maratony, mecze piłkarskie) i kulturalnych na terenie całego kraju. Ponadto w Ośrodku realizowane są dodatkowe zajęcia: warsztaty teatralne, plastyczne i muzyczne prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów.