WAŻNA INFORMACJA: Pilne! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Opolu będzie NIECZYNNE dla interesantów Zasady pracy Starostwa i jednostek podległych od 16.03.2020 r.***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

XXXII posiedzenie Rady Powiatu Opolskiego

Herb powiatu opolskiego[1].jpeg
30 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu, ul 1 Maja 29 odbędzie się XXXII posiedzenie Rady Powiatu Opolskiego:

1.  Otwarcie obrad sesji rady powiatu.

2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.  Przedstawienie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.  Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej.

6.  Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze,
b) likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi Specjalnymi w Suchym Borze,
c) likwidacji Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Suchym Borze,
d) zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/17 z dnia 9 marca 2017 r. określającej na 2017 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,
e) przyjęcia statutu Domu Dziecka w Turawie,
f) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym utworzonym przy placówce opiekuńczo-wychowawczej w Turawie,
g) zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w formie darowizny,
h) powierzenia Gminie Dąbrowa zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,
i) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opolskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opolski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
j) załatwienia skargi z dnia 18 kwietnia 2017 r. na zachowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim,
k) przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
l) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017r.,
m) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opolskiego na lata 2017-2021,
n) udzielenia pomocy finansowej gminie na usuwania skutków nawałnicy.
7.  Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych.

8.  Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.