×
×

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Opole pl. Wolności 7 - 8

Dokumenty do pobrania z wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa
Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
 


  WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA  
 

     227   

NACZELNIK
TADEUSZ DZIUBAŁTOWSKI


77 4412339

   226 

JUSTYNA DULĘBA

77 4412337
fax 77 4412338

   228 

BRYGIDA KUC

AGATA PASTERNAK-JASIK

77 4412340

URSZULA LEŚNIAK

77 4412341

   235 

KAMILA ŚWIERCZEK

77 4412342

ADRIANA GABRIEL

77 4412342

        236     

JOLANTA KAMIŃSKA

77 4412343

BARBARA KMIECIK

 


ZADANIA WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA
 

W Wydziale można uzyskać informację o sprzedaży nieruchomości gruntowych
należących do Powiatu Opolskiego

Informację o sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców

Informację o zasadach nabywania, zmiany, przekazywania, ustanowienia
lub wygaśnięcia trwałego zarządu

Informację o zasadach oddawania w użytkowanie wieczyste

Informację o realizacji uprawnień repatriantów do odszkodowań za mienie pozostawiane za granicą

Informację, zaświadczenie lub przyznanie własności użytkowanej działki, gruntu

Wynikające z realizacji zadań nałożonych na Powiat w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu – wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych aktów prawnych związanych z gospodarką tymi nieruchomościami, a w szczególności:

Prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu

Wykonywanie czynności i przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej z nabywaniem i zbywaniem, zamianą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, najem, dzierżawę lub użyczenie oraz obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi

Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości

Podejmowanie działań dotyczących praw do nieruchomości Powiatu

Wynikające z realizacji zadań nałożonych na Powiat w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych aktów prawnych związanych z gospodarką nieruchomościami, a w szczególności w zakresie

Wykonywania czynności i przygotowywania niezbędnej dokumentacji związanej z nabywaniem i zbywaniem, zamianą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, najem, dzierżawę, lub użyczenie oraz obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi

Wykonywania czynności związanych z ustalaniem opłat rocznych, ich aktualizacją, ustanawianiem innego terminu wnoszenia tych opłat, udzielaniem bonifikat oraz rozłożeniem na raty

Prowadzenia rokowań o nabycie nieruchomości w drodze umowy na cele publiczne oraz wykonywanie działań związanych z wywłaszczeniem nieruchomości, a także ustalanie i wypłacanie odszkodowań

Prowadzenia ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste

Prowadzenia działań dotyczących praw do nieruchomości Skarbu Państwa

Wynikające z realizacji zadań nałożonych na Powiat w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości

Wynikające z realizacji zadań nałożonych na Powiat – wynikających z ustaw i innych aktów prawnych:

Kodeksu cywilnego – w sprawach gruntowych i nieruchomości

O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Dekretu o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze ziem odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańsk,

O uregulowaniu niektórych nieruchomości na Ziemiach Odzyskanych i na terenach byłego Wolnego Miasta Gdańsk

O utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych

O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawach wymagających uzgodnień z zakresu ochrony gruntów rolnych

O drogach publicznych – w sprawach przekazywania w trwały zarząd nieruchomości

O własności lokali – w sprawach gospodarowania lokalami

O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego – w sprawach gospodarowania lokalami

Prawa wodnego – w sprawach oddawania w trwały zarząd nieruchomości

O lasach – w zakresie przekazywania na rzecz Lasów Państwowych gruntów przeznaczonych do zalesienia

O ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

Dotyczących spraw związanych z rolnictwem.

Przyznawanie własności gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz działek gruntu pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu – na podstawie ustaw o ubezpieczeniu społecznym rolników

Realizacja zadań nałożonych na Powiat – wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a w szczególności w zakresie

Wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolniczej

Zapobiegania degradacji gruntów rolnych

Rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów

Kontroli realizacji przepisów ustawy oraz sporządzania sprawozdawczości.