×
×

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Opole pl. Wolności 7 - 8

Dokumenty do pobrania z wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa
Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
 


  WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA  
 

     227   

NACZELNIK
AGATA PASTERNAK-JASIK


77 4412339

   226 

JUSTYNA DULĘBA

77 4412337
fax 77 4412338

   228 

BRYGIDA KUC

 

77 4412340

 

KRYSTIAN BALDY

JUSTYNA MAŃKA

77 4412341

   235 

KAMILA ŚWIERCZEK

77 4412342

ADRIANA GABRIEL

77 4412342

        236     

JOLANTA KAMIŃSKA

77 4412343

BARBARA KMIECIK

 


ZADANIA WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA
 

W Wydziale można uzyskać informację o sprzedaży nieruchomości gruntowych
należących do Powiatu Opolskiego

Informację o sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców

Informację o zasadach nabywania, zmiany, przekazywania, ustanowienia
lub wygaśnięcia trwałego zarządu

Informację o zasadach oddawania w użytkowanie wieczyste

Informację o realizacji uprawnień repatriantów do odszkodowań za mienie pozostawiane za granicą

Informację, zaświadczenie lub przyznanie własności użytkowanej działki, gruntu

Wynikające z realizacji zadań nałożonych na Powiat w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu – wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych aktów prawnych związanych z gospodarką tymi nieruchomościami, a w szczególności:

Prowadzenie ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu

Wykonywanie czynności i przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej z nabywaniem i zbywaniem, zamianą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, najem, dzierżawę lub użyczenie oraz obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi

Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości

Podejmowanie działań dotyczących praw do nieruchomości Powiatu

Wynikające z realizacji zadań nałożonych na Powiat w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych aktów prawnych związanych z gospodarką nieruchomościami, a w szczególności w zakresie

Wykonywania czynności i przygotowywania niezbędnej dokumentacji związanej z nabywaniem i zbywaniem, zamianą, oddawaniem w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, najem, dzierżawę, lub użyczenie oraz obciążaniem ograniczonymi prawami rzeczowymi

Wykonywania czynności związanych z ustalaniem opłat rocznych, ich aktualizacją, ustanawianiem innego terminu wnoszenia tych opłat, udzielaniem bonifikat oraz rozłożeniem na raty

Prowadzenia rokowań o nabycie nieruchomości w drodze umowy na cele publiczne oraz wykonywanie działań związanych z wywłaszczeniem nieruchomości, a także ustalanie i wypłacanie odszkodowań

Prowadzenia ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste

Prowadzenia działań dotyczących praw do nieruchomości Skarbu Państwa

Wynikające z realizacji zadań nałożonych na Powiat w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości

Wynikające z realizacji zadań nałożonych na Powiat – wynikających z ustaw i innych aktów prawnych:

Kodeksu cywilnego – w sprawach gruntowych i nieruchomości

O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Dekretu o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze ziem odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańsk,

O uregulowaniu niektórych nieruchomości na Ziemiach Odzyskanych i na terenach byłego Wolnego Miasta Gdańsk

O utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych

O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawach wymagających uzgodnień z zakresu ochrony gruntów rolnych

O drogach publicznych – w sprawach przekazywania w trwały zarząd nieruchomości

O własności lokali – w sprawach gospodarowania lokalami

O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego – w sprawach gospodarowania lokalami

Prawa wodnego – w sprawach oddawania w trwały zarząd nieruchomości

O lasach – w zakresie przekazywania na rzecz Lasów Państwowych gruntów przeznaczonych do zalesienia

O ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

Dotyczących spraw związanych z rolnictwem.

Przyznawanie własności gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz działek gruntu pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu – na podstawie ustaw o ubezpieczeniu społecznym rolników

Realizacja zadań nałożonych na Powiat – wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a w szczególności w zakresie

Wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolniczej

Zapobiegania degradacji gruntów rolnych

Rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów

Kontroli realizacji przepisów ustawy oraz sporządzania sprawozdawczości.