×
×

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014 - 2020

Powiat Opolski w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.3 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałania 5.3.3 – Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020  realizuje projekt pn. „Rewitalizacja techniczno-przyrodnicza części zabytkowego parku przypałacowego przy Zespole Szkół w Tułowicach” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PDF„Rewitalizacja techniczno-przyrodnicza części zabytkowego parku przypałacowego przy Zespole Szkół w Tułowicach” - informacja o realizacji projektu (459,61KB)


Powiat Opolski realizuje projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, którego Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Łączna wartość dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa wynosi 9 988 219,70 zł, w tym na rzecz Powiatu Opolskiego, Partnera projektu, dofinansowanie wynosi 294 180,45 zł.

Realizatorem zadania jest Dom Dziecka im. J. Korczaka w Tarnowie Opolskim. Celem zadania jest utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej do 14 dzieci w Tarnowie Opolskim w ramach przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności w powiecie opolskim.

W ramach realizacji ww. zadania podjęte zostaną następujące działania:

  • Koszty przebudowy i doposażenia placówki,
  • wyposażenia pomieszczeń: pokojów dziecięcych, kuchni, gabinetu pedagoga i psychologa.

Termin zakończenia - 31 października 2023r.

PDFPowiat Opolski Bliżej dziecka i rodziny III plakat.pdf (95,44KB)
PDFBliżej dziecka i rodziny III edycja.pdf (427,88KB)

Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim przechodzi metamorfozę


Licea których organem prowadzącym jest Powiat Opolski biorą udział w projekcie pn. „OP@LSKIE DLA LICEÓW – zdalne nauczanie zbliża!” w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.:

  1. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie,
  2. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Ozimku,
  3. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Tułowicach,
  4. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.

Okres realizacji: 01.05.2020 r. - 30.06.2021 r.

PDFOP@LSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczaanie zbliża! - informacja o realizacji projektu.pdf (445,20KB)


Powiat Opolski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w związku z realizacją projektu „Bliżej Rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, utworzyło Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny, które ma charakter wielospecjalistyczny. Powstało z myślą  o pomocy  nie tylko rodzinom i osobom dotkniętym trudnymi chwilami, będących w kryzysie lub zmagających się z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, ale także tym, którzy chcą się wzmacniać w pokonywaniu przeciwności, chcą żyć pełniej, chcą się rozwijać. Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców Powiatu Opolskiego ziemskiego.

Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny funkcjonuje od 1 kwietnia 2019 r. i świadczy nieodpłatną pomoc:

  • socjalną;
  • psychiatryczną;
  • psychologiczną
  • terapeutyczną z zakresu terapii uzależnień.

Powiatowe Centrum Wsparcia Rodzinny utworzone zostało w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 (pokój 107), jest czynne od poniedziałku do piątku. W celu skorzystania ze wsparcia konieczny jest kontakt telefoniczny: 77 44 10 567.

PDFPowiat Opolski bliżej dziecka i rodziny II.pdf (98,19KB)
PDFprojekt-blizej-rodziny-i-dziecka-ii-edycja.pdf (123,90KB)
 


Powiat Opolski realizuje projekt partnerski pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.2 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3

PDFKształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 informacja o realizacji projektu.pdf.pdf (356,27KB)


Powiat Opolski w partnerstwie z Gminą Chrząstowice, Gminą Komprachcice, Gminą Łubniany, Gminą Lewin Brzeski, Gminą Prószków, Gminą Tranów Opolski, Gminą Tułowice, Gminą Turawa oraz Samorządem Województwa Opolskiego w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działania 3.1 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. „Budowa infrastruktury pieszo -rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PDF„Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” (119,41KB)


Powiat Opolski w partnerstwie z Miastem Opole, Powiatem Brzeskim, Powiatem Głubczyckim, Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, Powiatem Kluczborskim, Powiatem Krapkowickim, Powiatem Namysłowskim, Powiatem Nyskim, Powiatem Oleskim, Powiatem Prudnicki, Powiatem Strzeleckim oraz Samorządem Województwa Opolskiego w ramach Osi priorytetowej X – Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działania 10.3 E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PDF„E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” (142,18KB)


Powiat Opolski w partnerstwie z Gminą Dobrzeń Wielki, Gminą Popielów oraz Samorządem Województwa Opolskiego w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działania 3.1 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 realizuje projekt pn. „Budowa infrastruktury pieszo -rowerowej w powiecie opolskim – etap I” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PDFBudowa infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim – etap I (271,81KB)


Powiat Opolski realizuje projekt partnerski pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.2 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1

PDFKształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 informacja o realizacji projektu.pdf (540,75KB)