×
×

Edukacja prawna

PrtScr_cyberprzemoc.jpeg

PrtScr_mediacje.jpeg

PrtScr_prawokonsumenckie.jpeg

 

PRZYDATNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z EDUKACJĄ PRAWNĄ
PDFPrzydatne informacje


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ NIERUCHOMOŚCIAMI
DOCSzczególne przypadki ustalania odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości pod inwestycje drogowe
DOCUprawnienie do przekształcania prawa użytkowania wieczystego we własność - nie dla wszystkich użytkowników wieczystych


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE ZE STOSUNKIEM PRACY
DOCPodstawy nawiązywania stosunku pracy


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE ZE GEODEZJĄ I ZASOBAMI KARTOGRAFICZNYMI
DOCZasady aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków
DOCZasady udostępniania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
DOCZasady uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z KOMUNIKACJĄ I KIEROWANIEM POJAZDEM
DOCJak wysoko sięga pas drogowy
DOCNabycie pojazdu. Zakup samochodu i co dalej
DOCPrzekroczyłem 24 punty karne i co dalej ?
DOCOC obowiązkowe. Informacja na temat ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
DOCPrzewozy na potrzeby własne
DOCSamochód ciężarowy a zapłata akcyzy
DOCDodatkowa tablica rejestracyjna
DOCZmniejszone tablice rejestracyjne
DOCOd 1 października 2018 roku bez polisy OC i dowodu rejestracyjnego
DOCImportowane auto - sprawdź zanim kupisz
DOCNowy wzór prawa jazdy
DOCWirtualne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego
DOCKary za niedopełnienie obowiązku rejestracji, zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu w terminie.doc
PDFBrak obowiązku wożenia prawa jazdy.pdf


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
PDFUtrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.pdf
DOCWykonywanie otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła ziemi – montaż instalacji w otworze wiertniczym dla pomp ciepła
PDFZezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.pdf


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z NADZOREM BUDOWLANYM
https://www.pinbopolski.4bip.pl/index.php?idg=1&id=1&x=2


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
PDFZasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.pdf
PDFDokumenty wydawane przez zespoły orzekające.pdf
PDFWnioskowanie do Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu.pdf


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ IMPREZ
DOCZezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu drogowym lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PRAWEM BUDOWLANYM
PDFUproszczenia procedur dla inwestorów udowlanych wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku
PDFKrok po kroku. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę
PDFKrok po kroku. Zgłaszanie zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - z wyłączeniem domów mieszkalnych jednorodzinnych, sieci i stacji transformatorowych
PDFKrok po kroku. Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM DRÓG
PDFZakres działania ZDP w Opolu- informacje ogólne.pdf
PDFInstrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu.pdf
PDFJakie decyzje wydaje Zarząd Dróg Powiatowych.pdf
PDFLikwidacja szkody z polisy OC zarządcy drogi powiatowej.pdf
PDFLokalizacja w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.pdf
PDFOrganizacja ruchu drogowego.pdf
PDFWydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.pdf
PDFWarunki umieszczenia reklamy w pasie drogowym.pdf
PDFZasdy usuwania drzew przydrożnych w ciągu dróg powiatowych.pdf
PDFZasady uzgadniania zjazdów indywidualnych i publicznych.pdf
PDFZajęcie pasa drogowego związanego z budową lub utwardzeniem zjazdu.pdf
PDFZajęcie pasa drogowego związanego z umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym.pdf
 


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ  RODZINIE I POMOCĄ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
PDFCo można załatwić w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
DOCXWarunki, jakie muszą spełniać kandydaci na rodzinę zastępczą
DOCProcedura dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w Powiecie Opolskim
 


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O ORZECZENIE STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zasady wydawania kart parkingowych
DOCXOświadczenie do karty parkingowej

PDFWniosek o wydanie karty parkingowej
DOCXWniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia
DOCXWniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby dorosłej
DOCXZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

DOCWniosek o wydanie legitymacji dla dziecka niepełnosprawnego
DOCWniosek o wydanie legitymacji dla dorosłej osoby niepełnosprawnej
DOCXOświadczenie o miejscu stałego pobytu (wypełniają osoby z "nowym" dowodem osobistym, bez wpisanego adresu)