WAŻNA INFORMACJA: PILNE! Zasady obsługi klientów od 23.11.2020 r. Zarządzenie Starosty Opolskiego w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Opolu***Nieodpłatna Pomoc Prawna w trybie zdalnym***Darmowe porady prawne-zapisy tel 775415169***Koronawirus - ważne telefony***Rzecznik Konsumentów

×
×

Edukacja prawna

PRZYDATNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z EDUKACJĄ PRAWNĄ
PDFPrzydatne informacje


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ NIERUCHOMOŚCIAMI
DOCSzczególne przypadki ustalania odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości pod inwestycje drogowe
DOCUprawnienie do przekształcania prawa użytkowania wieczystego we własność - nie dla wszystkich użytkowników wieczystych


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE ZE STOSUNKIEM PRACY
DOCPodstawy nawiązywania stosunku pracy


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE ZE GEODEZJĄ I ZASOBAMI KARTOGRAFICZNYMI
DOCZasady aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków
DOCZasady udostępniania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
DOCZasady uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z KOMUNIKACJĄ I KIEROWANIEM POJAZDEM
DOCJak wysoko sięga pas drogowy
DOCNabycie pojazdu. Zakup samochodu i co dalej
DOCPrzekroczyłem 24 punty karne i co dalej ?
DOCOC obowiązkowe. Informacja na temat ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
DOCPrzewozy na potrzeby własne
DOCSamochód ciężarowy a zapłata akcyzy

DOCUsuwanie pojazdów z dróg - informacja

DOCDodatkowa tablica rejestracyjna

DOCZmniejszone tablice rejestracyjne

DOCOd 1 października 2018 roku bez polisy OC i dowodu rejestracyjnego

DOCImportowane auto - sprawdź zanim kupisz

DOCNowy wzór prawa jazdy

DOCWirtualne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego

DOCKary za niedopełnienie obowiązku rejestracji, zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu w terminie.doc
 


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
DOCUtrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
DOCWykonywanie otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła ziemi – montaż instalacji w otworze wiertniczym dla pomp ciepła
DOCXZasady wydawania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z NADZOREM BUDOWLANYM
DOCKim jest strona?
DOCSamowola - remont a przebudowa
DOCZasady utrzymywania obiektów


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
PDFZadania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom
PDFKiedy zespół diagnostyczny publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej może wydać opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się - dysleksji, dysortografii, dysgrafii lub dyskalkulii
PDFPodstawy składania wniosku do Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno Pedagogicznej


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ IMPREZ
DOCZezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu drogowym lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PRAWEM BUDOWLANYM
PDFUproszczenia procedur dla inwestorów udowlanych wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku
PDFKrok po kroku. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę
PDFKrok po kroku. Zgłaszanie zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - z wyłączeniem domów mieszkalnych jednorodzinnych, sieci i stacji transformatorowych
PDFKrok po kroku. Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM DRÓG
DOCZakres działania ZDP
DOCInstrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu
DOCJakie decyzje wydaje Zarząd Dróg Powiatowych
DOCLikwidacja szkody z polisy OC zarządcy drogi powiatowej
DOCLokalizacja w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi
DOCOrganizacja ruchu drogowego
DOCWydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
DOCWarunki umieszczania reklamy w pasie drogowym
DOCZasady usuwania drzew przydrożnych w ciągu dróg powiatowych
DOCZasady uzgadniania zjazdów prywatnych i publicznych
DOCZajęcie pasa drogowego związanego z budową lub utwardzeniem zjazdu
DOCZajęcie pasa drogowego związanego z umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ  RODZINIE I POMOCĄ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
PDFCo można załatwić w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
DOCXWarunki, jakie muszą spełniać kandydaci na rodzinę zastępczą
DOCProcedura dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w Powiecie Opolskim
DOCWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
DOCXWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych technicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
DOCXWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się uzasadnionych potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności
DOCWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
DOCWniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
DOCWniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O ORZECZENIE STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zasady wydawania kart parkingowych
DOCXOświadczenie do karty parkingowej

PDFWniosek o wydanie karty parkingowej
DOCXWniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia
DOCXWniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby dorosłej
DOCXZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

DOCWniosek o wydanie legitymacji dla dziecka niepełnosprawnego
DOCWniosek o wydanie legitymacji dla dorosłej osoby niepełnosprawnej
DOCXOświadczenie o miejscu stałego pobytu (wypełniają osoby z "nowym" dowodem osobistym, bez wpisanego adresu)