×
×

Edukacja prawna

PrtScr_cyberprzemoc.jpeg

PrtScr_mediacje.jpeg

PrtScr_prawokonsumenckie.jpeg

 

PRZYDATNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z EDUKACJĄ PRAWNĄ
PDFPrzydatne informacje (313,08KB)


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ NIERUCHOMOŚCIAMI
DOCSzczególne przypadki ustalania odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości pod inwestycje drogowe (19,50KB)
DOCUprawnienie do przekształcania prawa użytkowania wieczystego we własność - nie dla wszystkich użytkowników wieczystych (43,00KB)


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE ZE STOSUNKIEM PRACY
DOCPodstawy nawiązywania stosunku pracy (29,00KB)


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE ZE GEODEZJĄ I ZASOBAMI KARTOGRAFICZNYMI
DOCZasady aktualizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków (33,00KB)
DOCZasady udostępniania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (32,50KB)
DOCZasady uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (34,00KB)


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z KOMUNIKACJĄ I KIEROWANIEM POJAZDEM
DOCJak wysoko sięga pas drogowy (43,00KB)
DOCNabycie pojazdu. Zakup samochodu i co dalej (17,00KB)
DOCPrzekroczyłem 24 punty karne i co dalej ? (26,50KB)
DOCOC obowiązkowe. Informacja na temat ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. (30,00KB)
DOCPrzewozy na potrzeby własne (38,00KB)
DOCSamochód ciężarowy a zapłata akcyzy (27,00KB)
DOCDodatkowa tablica rejestracyjna (26,00KB)
DOCZmniejszone tablice rejestracyjne (28,00KB)
DOCOd 1 października 2018 roku bez polisy OC i dowodu rejestracyjnego (36,00KB)
DOCImportowane auto - sprawdź zanim kupisz (32,50KB)
DOCNowy wzór prawa jazdy (2,94MB)
DOCWirtualne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego (35,50KB)
DOCKary za niedopełnienie obowiązku rejestracji, zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu w terminie.doc (29,50KB)
PDFBrak obowiązku wożenia prawa jazdy.pdf (196,19KB)


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
PDFUtrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.pdf (190,27KB)
DOCWykonywanie otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła ziemi – montaż instalacji w otworze wiertniczym dla pomp ciepła (30,50KB)
PDFZezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.pdf (123,46KB)


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z NADZOREM BUDOWLANYM
https://www.pinbopolski.4bip.pl/index.php?idg=1&id=1&x=2


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
PDFZasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.pdf (225,80KB)
PDFDokumenty wydawane przez zespoły orzekające.pdf (188,30KB)
PDFWnioskowanie do Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu.pdf (199,96KB)


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ IMPREZ
DOCZezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu drogowym lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny (32,50KB)


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PRAWEM BUDOWLANYM
PDFUproszczenia procedur dla inwestorów udowlanych wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku (345,55KB)
PDFKrok po kroku. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę (64,77KB)
PDFKrok po kroku. Zgłaszanie zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - z wyłączeniem domów mieszkalnych jednorodzinnych, sieci i stacji transformatorowych (69,79KB)
PDFKrok po kroku. Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (65,64KB)


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM DRÓG
PDFZakres działania ZDP w Opolu- informacje ogólne.pdf (59,92KB)
PDFInstrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu.pdf (210,56KB)
PDFJakie decyzje wydaje Zarząd Dróg Powiatowych.pdf (305,92KB)
PDFLikwidacja szkody z polisy OC zarządcy drogi powiatowej.pdf (55,42KB)
PDFLokalizacja w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.pdf (57,18KB)
PDFOrganizacja ruchu drogowego.pdf (128,84KB)
PDFWydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.pdf (126,17KB)
PDFWarunki umieszczenia reklamy w pasie drogowym.pdf (122,07KB)
PDFZasdy usuwania drzew przydrożnych w ciągu dróg powiatowych.pdf (54,59KB)
PDFZasady uzgadniania zjazdów indywidualnych i publicznych.pdf (192,72KB)
PDFZajęcie pasa drogowego związanego z budową lub utwardzeniem zjazdu.pdf (202,48KB)
PDFZajęcie pasa drogowego związanego z umieszczeniem urządzeń obcych w pasie drogowym.pdf (219,85KB)
 


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ  RODZINIE I POMOCĄ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
PDFCo można załatwić w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (219,01KB)
DOCXWarunki, jakie muszą spełniać kandydaci na rodzinę zastępczą (13,99KB)
DOCProcedura dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w Powiecie Opolskim (82,00KB)
 


ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O ORZECZENIE STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zasady wydawania kart parkingowych
DOCXOświadczenie do karty parkingowej (22,59KB)

PDFWniosek o wydanie karty parkingowej (293,55KB)
DOCXWniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia (31,37KB)
DOCXWniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby dorosłej (35,40KB)
DOCXZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (17,33KB)

DOCWniosek o wydanie legitymacji dla dziecka niepełnosprawnego (28,00KB)
DOCWniosek o wydanie legitymacji dla dorosłej osoby niepełnosprawnej (29,50KB)
DOCXOświadczenie o miejscu stałego pobytu (wypełniają osoby z "nowym" dowodem osobistym, bez wpisanego adresu) (17,75KB)