×
×

Wydział Administracyjno - Gospodarczy

 45 - 068 Opole ul. 1 Maja 29


WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY

pokój 407

NACZELNIK
NATALIA MRÓZ – ZŁOTY

 77 5415110

pokój 406

 

77 5415113

DANUTA URBAN

77 5415111

pokój 209

MICHAŁ PIĄTKOWSKI
zastępca naczelnika

JACEK GROTNIK
starszy informatyk 

PIOTR HUNCZA


77 5415115

pokój 408

MIROSŁAW KAZIN

HUBERT PELKA


77 5415112

    Administracja Szpitala św. Rocha w Ozimku

ul. Częstochowska 31

46-040 Ozimek 

  

77 4414250


 

ZADANIA WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZEGO

W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych: 

Opracowywanie i realizowanie planów finansowych w części dotyczącej funkcjonowania Starostwa

Prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i stempli Starostwa

Podejmowanie czynności poprzedzających zawieranie umów na dostawy, usługi, najem lokali i budynków na potrzeby Starostwa

Administrowanie budynkami, lokalami stanowiącymi własność Powiatu oraz zajmowanymi na potrzeby Starostwa ujętymi w powiatowym zasobie nieruchomości, w tym utrzymanie ich w należytym stanie technicznym i czystości

Prowadzenie inwestycji, remontów kapitalnych oraz konserwacji budynków i lokali, o których mowa w ust. 1 pkt. 4

Gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia będącego w użytkowaniu Powiatu

Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa

Gospodarowanie taborem samochodowym, w tym dokonywanie rozliczeń kosztów wyjazdu

Wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa

Zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów

Zabezpieczenie łączności telefonicznej, teleksowej i alarmowej

W zakresie zamówień publicznych:

Kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych Wydziałów stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie prawo zamówień publicznych

Podejmowanie czynności poprzedzających udzielanie zamówień publicznych na dostawy, roboty i usługi

Prowadzenie postępowań w sprawie o zamówienia publiczne

Prowadzenie rejestru zamówień publicznych i odwołań

Występowanie w imieniu Powiatu do Urzędu Zamówień Publicznych

Przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu oraz Zarządzeń Starosty w sprawach zamówień publicznych

 W zakresie informatyzacji:

Koordynowanie działań z zakresu informatyki w Starostwie

Opracowywanie planów dotyczących informatyzacji w Starostwie

Zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej

Zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy użyciu oprogramowania informatycznego w Starostwie

Zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym w Starostwie

Wdrażanie postępu technicznego w informatyzacji Starostwa