×
×

Uwaga nowe wzory wniosków dla budownictwa

Starosta Opolski informuje, że od dnia 17 grudnia 2016 roku w Wydziale Budownictwa będą obowiązywały nowe wzory wniosków.

6 września 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru wniosków: o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (DZ.U.poz. 1493).

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (17 grudnia 2016 roku). Do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego złożonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Rozporządzenie określa wzory:

1. wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1), który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2. zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2), który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3. oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3), który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4. informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4), który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5. decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (B-5), który stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

W związku z powyższym na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakładce Zadania/Budownictwo i mieszkalnictwo/Proces budowlany zamieszczono elektroniczną wersję wyżej wymienionych wzorów (w formacie Word), umożliwiającą jej edytowanie.

Ponadto na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w przywołanej zakładce zamieszczone zostały przykłady wypełnienia poszczególnych wzorów:

- wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) dla inwestycji: budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przebudowy budynku mieszkalnego, rozbudowy szkoły, rozbudowy szpitala, rozbudowy hali magazynowej, nadbudowy budynku mieszkalnego na nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej, nadbudowy budynku mieszkalnego na nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej, budowy, przebudowy i rozbudowy linii kolejowej, rozbudowy drogi wojewódzkiej,

- zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) dla inwestycji: budowy budynku mieszkalnego, przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

- oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) dla inwestorów: osoby fizycznej, męża składającego oświadczenie jako pełnomocnik żony, osoby prawnej, szkoły gminnej, szpitala miejskiego, wspólnoty mieszkaniowej, właściciela lokalu we wspólnocie mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, osoby fizycznej posiadającej w zasobach spółdzielni mieszkaniowej prawo odrębnej własności lokalu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

- informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4): uzupełnienie danych pełnomocnika inwestora,

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów na stronie MIB umieszczono opisowe informacje w kwestii: reprezentacji osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (tzw. ułomna osoba prawna), pełnomocnictwa i obowiązku wniesienia opłaty skarbowej.