×
×

Rzecznik Konsumentów

pokój nr 1 PARTER

ANETA GIERŁACH
Rzecznik Konsumentów

dla mieszkańców powiatu opolskiego

 

77/ 54 15 101
(zapisy)

77/ 54 15 148
(w godzinach przyjmowania)

 


Rzecznik Konsumentów  dla Powiatu Opolskiego

przyjmuje konsumentów w celu udzielenia porady lub pomocy prawnej

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29, pokój nr 1 (parter)

 • poniedziałek 8:30 - 12:30 
 • wtorek 8:30 - 12:30
 • środa 12:00 - 16:00

Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie  udziela porad i informacji prawnej telefonicznie oraz nie podejmuje interwencji w sprawach zgłoszonych za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Osoby zainteresowane uzyskaniem porady lub informacji proszone są o kontakt telefoniczny

w celu umówienia wizyty: tel. 77 5415101


Rzecznik Konsumentów nie działa jako  pełnomocnik konsumenta  na zlecenie (tak jak adwokat czy radca prawny) lecz działa na rzecz konsumenta wspierając go informacją i pomocą prawną.


Rzecznik Konsumentów nie ma wobec przedsiębiorcy kompetencji władczych ani uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów, nie nakłada kar.


Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie prowadzi spraw związanych z upadłością konsumencką.

Od dnia 31 grudnia 2014 r. obowiązują nowe przepisy wynikające ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która reguluje tzw. upadłość konsumencką.

Na posiedzeniu Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów, która odbyła się w dniu 2 grudnia 2014 r. ustalono, że rzecznicy konsumentów nie będą udzielać porad w zakresie upadłości konsumenckiej, pomocy w sporządzaniu wniosków o upadłość konsumencką, pism przygotowawczych itp. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził słuszność przyjętego stanowiska.

O zagadnieniach dotyczących upadłości konsumenckiej mogą Państwo przeczytać w specjalnym poradniku Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie: UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - PORADNIK 


Rzecznik nie udziela pomocy prawnej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą  lub zawodową  albowiem za konsumenta uważa się osobę fizyczną, która nabywa od przedsiębiorcy towar lub usługę ale w celu niezwiązanym z  jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


W zakresie reklamacji towarów i usług (poza usługami finansowymi, ubezpieczeniowymi) pomocy prawnej konsumentom udziela także

Opolski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu,

ul. 1 Mickiewicza 1, 45-367 Opole

tel. 77 / 4426471, e-mail:

Zadania oraz uprawnienia Rzecznika: 

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwym miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

Sprawy konsumenckie to w szczególności sprawy dotyczące:

 • umów sprzedaży,
 • umów o świadczenie usług przez „fachowców”: 

- serwisy naprawcze,
- firmy świadczące usługi remontowe,
- wykonawcy mebli stolarki okiennej i innych rzeczy wykonywanych na zamówienie,
- rzemieślnicy świadczący usługi,

 • umów o świadczenie usług:

- telekomunikacyjnych, 
- turystycznych, 
- przewozowych i pocztowych, 
- bankowych, 
- energetycznych,
- związanych z obrotem nieruchomościami, 
- edukacyjnych.


Rolą Rzecznika jest:

 • udzielanie konsumentom porad i informacji prawnej:

- w sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców,

- w sprawach, w których w ocenie Rzecznika naruszony został interes konsumenta, ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny albo kiedy polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe – Rzecznik nie wyręcza konsumenta ale może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem.


Każdy powiat ma właściwego Rzecznika Konsumentów 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów, realizując zadanie powiatu jakim jest "ochrona konsumentów" udziela porad prawnych jedynie mieszkańcom Powiatu Opolskiego


Na posiedzeniu w dniu 5 września 2011 r. Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów podjęła uchwałę nr 1/2011 o treści: „Członkowie Rady przyjmują zasadę, że Rzecznicy Konsumentów podejmują działania na rzecz konsumentów zamieszkujących w mieście bądź powiecie, który jest miejscem działania rzecznika. Przy podejmowaniu decyzji o interwencji w sprawie konsumenta - Rzecznik bierze pod uwagę miejsce zamieszkania konsumenta, a nie jego miejsce zameldowania”. Stanowisko wyrażone w wyżej wymienionej uchwale podzielił Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w piśmie z dnia 9 grudnia 2011 r.


Za mieszkańca Powiatu Opolskiego uważana jest osoba fizyczna przebywająca na terytorium Powiatu Opolskiego z zamiarem stałego pobytu.

Konsumenci zamieszkujący na terenie innych powiatów, w tym Miasta Opola powinni zgłaszać się po poradę prawną do rzeczników funkcjonujących w swoich powiatach lub miastach - właściwych  ze względu  na miejsce zamieszkania konsumentów bez względu na miejsce zawarcia umowy.


Rzecznik Konsumentów nie udziela pomocy prawnej oraz porad w sprawach:

 • prawa pracy,

 • ochrony dóbr osobistych,

 • roszczeń przedsiębiorców.

 • ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych,

 • ochrony praw osób pokrzywdzonych działaniem instytucji finansowych.

Sprawy z tego zakresu można zgłaszać się do

Rzecznika Finansowego - 

adres: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

www.rf.gov.pl 


 • ochrony danych osobowych,

Sprawy z tego zakresu można zgłaszać do

Urzędu Ochrony Danych osobowych.

Infolinia – (22) 606 950 000 

czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 14:00.

adres: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa,

info: https://uodo.gov.pl/


 • w sprawie sporów z organami administracji publicznej, 

Osoby poszukujące pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń od organów administracji publicznej powinny zwrócić się do

radcy prawnego albo adwokata.


 • ochrony praw pacjentów NFZ

Sprawy z tego zakresu można zgłaszać się do

Rzecznika Praw Pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia:

http://www.bpp.gov.pl 


Ważne dla konsumentów 

INFOLINIA DLA KONSUMENTÓW 
PRAWA KONSUMENTA I INNE WAŻNE INFORMACJE 
PORADY W WYBRANYCH SPRAWACH  
PUBLIKACJE DLA KONSUMENTÓW 
AKTUALNOŚCI  URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI i KONSUMENTÓW 
PYTANIA  I  ODPOWIEDZI
FEDERACJA KONSUMENTÓW
WYBRANE AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ KONSUMENTÓW
SEZONOWE WYPRZEDAŻE


Przydatne strony:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
FEDERACJA KONSUMENTÓW
RZECZNIK FINANSOWY
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
ARBITER BANKOWY
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W OPOLU