×
×

Test treści

45 - 065 Opole ul. 1 Maja 29

204

 


77 5415120

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

opłata skarbowa za czynności wykonywane w wydziale budownictwa: pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórki itp. 

(Konto Urzędu Miasta Opola - Bank Millenium S.A. ul. 1 maja 6, 45-050 Opole)
03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

opłaty za wydanie dziennika budowy: 
22 1020 3668 0000 5602 0015 7099

204

NACZELNIK Beata Przybylska bprzybylska@powiatopolski.pl

77 5415120

200

JAKUB KANIA
Turawa, Popielów

77 5415121

ANNA HAŁENDA
Komprachcie, Tarnów Opolski 

77 5415122

202

ANNA ŁOTAREWICZ
Dobrzeń Wielki, Łubniany

77 5415123

Karolina Flis-Ciepiela
Chrząstowice, Ozimek

77 5415124

JAROSŁAW SROKA
Niemodlin

77 5415125

203

ROMAN KUBAT
Murów, Tułowice

77 5415129

201

MAGDALENA BOROWIECKA
Dąbrowa, Prószków

77 5415128

MAREK HEINCE

77 5415126


 


ZADANIA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA
 

Wynikających z Ustawy prawo budowlane, a w szczególności:

Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w tym z ustaleniami Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i decyzjami o warunkach zabudowy lub decyzjami lokalizacyjnymi inwestycji celu publicznego

Udzielanie pozwoleń na budowę, rozbiórkę i zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych, przenoszenie wyżej wymienionych pozwoleń na rzecz innych osób

Przyjmowanie zgłoszeń budowy i rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, zgłaszanie sprzeciwu w tym zakresie

Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części,
zgłaszanie sprzeciwu w tym zakresie

Uczestnictwo na wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Opolu w czynnościach inspekcyjnych

Wykonywanie przypisanych Staroście wszystkich innych zadań
z zakresu administracji architektoniczno- budowlanej

Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej

Dokonywanie uzgodnień z wojewódzkimkonserwatorem zabytków w przypadkach
dotyczących obiektów podlegających ochronie lub będących zabytkami

Uczestniczenie w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Przyjmowanie i przechowywanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego
lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali

Wynikające z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należących do właściwości Zarządu i Starosty, a w szczególności związanych z przygotowywaniem opinii, postanowień lub decyzji za wyjątkiem spraw dotyczących ochrony środowiska i ochrony gruntów w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy
lub decyzji lokalizacyjnych inwestycji celu publicznego

Wynikające z Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Współdziałanie z Wydziałami Starostwa w zakresie prowadzonych spraw

Wykonywanie bieżących czynności i prowadzenie spraw, a w szczególności przygotowanie analiz oraz projektów dokumentów, przedsięwzięć i decyzji związanych z realizacją przez Zarząd kompetencji w zakresie architektoniczno- budowlanym