×
×

Informacja na temat ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych

Informacja na temat ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych w oparciu o ustawę z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
( Dz. U. z 2013, poz. 392 ze zm.)

DEFINICJA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO

Ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia jeżeli ustawa nakłada obowiązek zawarcia  umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczeniem obowiązkowym jest między innymi: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.

Ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia obowiązkowego z wybranym zakładem ubezpieczeń wykonującym działalność ubezpieczeniową w tym zakresie.

Art. 29 ustawy - Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem  posiadanego przez niego pojazdu najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu  do ruchu- (wprowadzenie pojazdu na drogę rozumianą zgodnie z art.2 pkt 1 ustawy- Prawo o ruchu drogowym).

ZBYCIE POJAZDU

W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC to na posiadacza pojazdu, na którego przeszło prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba, że posiadacz, na którego przeszło prawo własności wypowie ją na piśmie.

Posiadacz pojazdu, który przeniósł prawo własności pojazdu jest obowiązany do przekazania posiadaczowi, na którego przeszła własność, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń  w terminie 14 dni  od dnia przeniesienia  prawa własności pojazdu o tym fakcie a także o danych posiadacza na którego przeszła własność pojazdu.

Skutki wyrządzenia szkody po dniu przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego nie obciążają posiadacza pojazdu, który dokonał przeniesienia tego prawa.

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

KONTROLA  SPEŁNIENIA OBOWIĄZKU ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

Spełnienie obowiązku zawarcia umowy OC podlega kontroli wykonywanej przez organy do tego  obowiązane lub uprawnione.
Do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych
są obowiązane: Policja,organy celne, Straż Graniczna, organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów Inspekcja Transportu Drogowego uprawnione są natomiast: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, inne organy  uprawnione do kontroli ruchu drogowego, Inspekcja Ochrony środowiska.

Jeżeli osoba kontrolowana nie okaże dokumentu potwierdzającego zawarcie  umowy OC lub dowodu opłacenia składki organ kontrolujący w terminie 14 dni zawiadamia o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Nie dotyczy sytuacji, kiedy organ przeprowadzający kontrolę uzyskał informację z centralnej ewidencji pojazdów potwierdzającą zawarcie tej umowy.