×
×

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

45 - 068 Opole ul. 1 Maja 29

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu dla powiatu opolskiego

 


WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH
 

pokój nr 402
skrzydło B
 

NACZELNIK
ANNA MIKOŁASZEWSKA

77 5415116

pokój nr 312
skrzydło Anadzór nad działalnością szkół i placówek, 
dotacje na renowacje zabytków wpisanych
do rejestru zabytków,
konkurs ofert z zakresu kultury,
sztuki i kultury fizycznej  

77 5415119

ANGELIKA DWORNICKA-GONEK

skierowania do szkół specjalnych, skierowania dzieci na badania w poradniach psychologiczno – pedagogicznych,
prowadzenie ewidencji
szkół niepublicznych

77 5415118

BEATA WOTKA

organizacje pożytku publicznego (stowarzyszenia, kluby, fundacje)

77 5415117

pokój nr 401
skrzydło B

GRZEGORZ MALEC


obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe

77 5415166
pokój nr 401
skrzydło B

JANUSZ BARANOWSKI

pełnomocnik do spraw informacji niejawnych,
sprawy obronne, kwalifikacja wojskowa
, rzeczy znalezione

77 5415 167
pokój nr 403
skrzydło B

DOROTA SMOLIŃSKA

pozwolenia na sprowadzanie i przewóz zwłok, nieodpłatna pomoc prawna

77 5415168
pokój nr 403
skrzydło B

HALINA ŚMIEJA

nieodpłatna pomoc prawna, ochrona zdrowia

77 5415169

 


ZADANIA WYDZIAŁU EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH
 

Wynikających z Ustawy o systemie oświaty, a w szczególności:

Opracowywanie zbiorczych analiz, ocen, sprawozdań dotyczących oświaty w Powiecie

Realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół i placówek,
których prowadzenie należy do zdań własnych Powiatu

Realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół i placówek prowadzonych
na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Prowadzenie postępowania przekształcania i likwidacji szkół
i placówek prowadzonych przez Powiat

Ustalanie sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu

Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Nadawanie i cofanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym

Opracowywanie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych działających
na terenie Powiatu oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Kierowanie uczniów do szkół specjalnych, specjalnych ośrodków wychowawczych,
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych

Prowadzenie procedury związanej z powierzeniem funkcji dyrektora szkoły

Przygotowywanie opinii dotyczącej powierzenia i odwołania przez dyrektora
osób na stanowiska  kierownicze w szkole lub placówce

Opracowywanie zasad zatwierdzania projektów organizacyjnych szkół i poradni
psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Opolski

Zatwierdzanie projektów organizacyjnych szkół i poradni
psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat.

Wynikających z Ustawy Karta Nauczyciela, a w szczególności:

Prowadzenie procedury związanej z nadaniem stopnia awansu nauczyciela mianowanego

Wydawanie aktów mianowania dla nauczycieli, którzy uzyskali wyższy poziom wykształcenia

Rozpatrywanie odwołań złożonych przez nauczycieli od decyzji dyrektora szkoły lub placówki o odmowie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

Wnioskowanie o odznaczenia i nagrody dla dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat

Przygotowywanie projektu oceny pracy dyrektora szkoły i poradnipsychologiczno-pedagogicznej

Opracowywanie planu finansowego w zakresie dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli

Opracowywanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Opracowywanie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego a także niektórych innych składników wynagrodzenia

Opracowywanie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach

Opracowywanie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Wynikających z Ustawy o systemie informacji oświatowej, a w szczególności:

Prowadzenie baz danych oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Powiat oraz innych szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla których Powiat jest odpowiednio organem właściwym do prowadzenia ewidencji szkół niepublicznych

Wynikających z Ustawy o sporcie oraz innych ustaw, a w szczególności:

Organizowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym

Inicjowanie i współorganizowanie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Powiecie

Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla jej rozwoju,

Sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań zleconych stowarzyszeniom i innym organizacjom społecznym dotyczącym kultury oraz sztuki, kultury fizycznej

Koordynowanie spraw związanych z organizowaniem imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz współpraca z placówkami działającymi na terenie Powiatu

Przeprowadzanie procedury konkursowej na zadania z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Wynikające z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w szczególności:

Opracowywanie projektu Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu

Przygotowywanie sprawozdań z realizacji Programu

Udzielanie dotacji celowych z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na rzecz oświaty, kultury i sportu

  

Zadania wynikające z Ustawy o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności:

  koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej i zadań obronnych przez instytucje, jednostki i organizacje działające
  na terenie Powiatu

  opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej i planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego
  zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny

  planowanie i organizacja działań ratowniczych, monitorowanie zagrożeń, szkolenia i upowszechnianie tematyki obrony cywilnej i zadań obronnych

 koordynowanie zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Powiatu

  planowanie i organizowanie całodobowego dyżuru w ramach działań kryzysowych i obronnych

  organizowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z kwalifikacją wojskową

  opracowywanie planu akcji kurierskiej i organizowanie jej przebiegu

  współdziałanie w realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS) na rzecz sił zbrojnych i wojsk innych państw

  opracowywanie i realizację planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa

  opracowywanie regulaminu organizacyjnego Głównego Stanowiska Kierowania Starosty.

Zadania wynikające z Dekretu o świadczeniach w celu zwalczania
klęsk żywiołowych i ustawy o stanie klęski żywiołowej, a w szczególności:

  koordynowanie zorganizowanej akcji społecznej gmin znajdujących się na terenie Powiatu

  określanie świadczeń osobistych i rzeczowych

  przygotowanie komunikatów związanych z działaniami zapobiegającymi klęskom żywiołowym

  koordynacji działań i zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej

Zadania wynikające z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w szczególności w zakresie udostępniania
archiwalnej dokumentacji medycznej pacjentom lub osobom upoważnionym

Zadania wynikające z Ustawy o zarządzaniu kryzysowym, a w szczególności:

  opracowywanie i aktualizowanie planu zarządzania kryzysowego

  zapewnienie obsługi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zadania wynikające z Ustawy o samorządzie powiatowym, a w szczególności:

  koordynowanie działań jednostek organizacyjnych powiatowych służb, inspekcji i straży w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym
  i innym   nadzwyczajnym zagrożeniom

  koordynowanie spraw związanych z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli

  dokonywanie analizy stanu bezpieczeństwa Powiatu przedstawianego przez powiatowe służby, inspekcje i straże

  prowadzenie dokumentacji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu

  prowadzenie dokumentacji Powiatowego Zespołu ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności

Zadania wynikające z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności poprzez współpracę
z własnymi jednostkami przy opracowywaniu i aktualizacji planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej

Zadania wynikające z Ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a w szczególności:

  udzielanie pomocy kombatantom i osobom represjonowanym w otrzymaniu niektórych świadczeń, m.in. opieki zdrowotnej, usług opiekuńczych

  organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość oraz uczczenia pamięci ofiar wojny

Zadania wynikające z Ustawy prawo o stowarzyszeniach, a w szczególności:

  prowadzenie rejestru stowarzyszeń

  żądanie od stowarzyszenia niezbędnych uchwał i wyjaśnień

  występowanie do sądu o nałożenie grzywny lub likwidację stowarzyszenia

Zadania wynikające z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a w szczególności w zakresie dotyczącym podejmowania skoordynowanych działań związanych z zabezpieczeniem imprez oraz zakazem ich przeprowadzania

Zadania wynikające z Ustawy o sporcie, a w szczególności:

  nadzoru nad klubami sportowymi i uczniowskimi klubami sportowymi

  prowadzenie rejestru klubów

  żądanie od klubów niezbędnych uchwał i wyjaśnień

  występowanie do sądu o likwidację klubów

Zadania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rzeczy znalezionych,
a w szczególności:

  przejmowania rzeczy znalezionych

  opracowywania zarządzeń ich sprzedaży

  prowadzenie magazynu rzeczy znalezionych

Zadania wynikające z Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, a w szczególności:

 

  opracowywanie i realizacja oraz ocena programów zdrowotnych

  inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań w zakresie promocji zdrowia

Zadania wynikające z Ustawy o fundacjach, a w szczególności: 

  występowanie z wnioskiem do sądu o zbadanie zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz celem w jakim została ustanowiona

  występowanie do sądu o uchylenie lub wstrzymanie uchwały zarządu, zawieszenie lub zmianę zarządu i wyznaczenie zarządcy przymusowego

Zadania wynikające z Ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne w zakresie wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności

Zadania wynikające z Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, a w szczególności w zakresie wydawania zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa

Zadania wynikające z Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, a w szczególności:

  opracowywanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

  udziału w procesie powierzania, kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym

  zwracanie się do sądu o likwidację fundacji.

Zadania wynikające z Ustawy o ochronie informacji niejawnych, a w szczególności:

  współpracy z pełnomocnikiem ochrony informacji niejawnych

  koordynowanie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych, w tym prowadzenie kancelarii niejawnej

  Zadania wynikające z Ustawy o transporcie kolejowym, w zakresie tematyki likwidacji linii kolejowych

  Zadania wynikające z Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w zakresie współpracy z organami
  Inspekcji   Weterynaryjnej realizacji zadań zwalczania chorób zakaźnych

 Zadania wynikające z Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a w szczególności:

  opiniowanie wojewódzkiego planu działania systemu państwowego ratownictwa medycznego

  współdziałanie z jednostkami systemu państwowego ratownictwa medycznego

Zadania wynikające z Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie analizy informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego, wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla Powiatu i analizy informacji monitoringu wody

Zadania wynikające z Ustawy Prawo Farmaceutyczne w zakresie ustalania rozkładu godzin pracy w aptekach ogólnodostępnych

Prowadzenie biura Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów realizującego w szczególności:

  zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów

  składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów

  występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów

  współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej
  oraz organizacjami   konsumenckimi

 Zadania wynikające z Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a w szczególności: 

  prowadzenie dokumentacji Zespołu Koordynującego Realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Opolskiego

  opracowywanie sprawozdania rocznego z realizacji zadań określonych w Programie.

 


DOCWniosek o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego.doc (24,00KB)