×
×

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Suchym Borze

Uchwała Nr 724/16

Zarządu Powiatu Opolskiego

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze

Na podstawie § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373z późn. zm.) w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze, ul. Pawlety 1 a, 46-053 Chrząstowice, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Opolu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opolskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Opolskiego:

 1. Henryk Lakwa
 2. Leonarda Płoszaj
 3. Krzysztof Wysdak 
 4. Rudolf Mohlek
 5. Sybilla Stelmach 

 

 

  Załącznik do Uchwały Nr 724/16

  Zarządu Powiatu Opolskiego

  z dnia 19 maja 2016 r.

 

Zarząd Powiatu Opolskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej  w Suchym Borze

ul. Pawlety 1a,  46-053 Chrząstowice.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz.373 z późn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz.1436 z późn. zm).

 

1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał:
 1. co najmniej dobrą oceną pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat w pracy w szkole wyższej- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
 4. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 5. nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 6. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenie publicznego;
 8. nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.168, z późn. zm.).

2. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw  członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konferencji Szwajcarskiej;
 2. ukończyła studia magisterskie;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 6. spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2,5,7 i 9.

3. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1881 z późn. zm.), spełniający wymagania określone w ogłoszeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

4. Wymagane dokumenty:

1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu  Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze;

2)  poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3)  życiorys z opisem  przebiegu  pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o;

a)  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

b)  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c)  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4)  oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w  ppkt 3;

5)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne;

8)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.168, z późn. zm.).;

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1388, z późn. zm.);

11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191,  z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 572, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela  i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

5. Oferty należy składać w terminie do dnia 10 czerwca 2016 r. do godz. 14:00 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole (pokój nr 4) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem kandydata oraz jego aktualnym numerem telefonu oraz z dopiskiem:

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze,

ul. Pawlety 1a, 46-053 Chrząstowice”.

 

 1. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Opolskiego.
 2. O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

  Zarząd Powiatu Opolskiego:

 1. Henryk Lakwa
 2. Leonarda Płoszaj
 3. Krzysztof Wysdak 
 4. Rudolf Mohlek
 5. Sybilla Stelmach

PDFOgłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Suchym Borze.pdf (307,80KB)
PDFUchwała Nr 724/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjanych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze.pdf (282,98KB)
PDFInformacja o wyniku postęowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze.pdf (168,77KB)