WAŻNA INFORMACJA: Pilne! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Opolu będzie NIECZYNNE dla interesantów Zasady pracy Starostwa i jednostek podległych od 16.03.2020 r.***KORONAWIRUS - ZBIORCZA INFORMACJA, AKTUALIZOWANA***Koronawirus - ważne telefony***Nowy Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Opolskiego od dn. 01.03.2020 r. - Patronaty Starosty Opolskiego***Komunikat w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie kraju ognisk grypy ptaków A/H5N8/***Rzecznik Konsumentów
 

×
×

Wydział Organizacyjny

45 - 068 Opole ul. 1 Maja 29

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

307

NACZELNIK
BARBARA GWÓŹDŹ
bgwozdz@powiatopolski.pl

77 5415170

309

PATRYCJA JACHNICKA-RUS

JACEK WRZECIONO

MANFRED KUPKA
 projekty unijne, prowadzenie spraw związanych ze strategią rozwoju powiatu, wdrażanie uchwalonych przez Radę Powiatu strategii, planów, programów, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej

77 5415149
Patrycja Jachnicka-Rus

77 5415171

Jacek Wrzeciono

77 5415172

Manfred Kupka

310

ALICJA DRUSZCZ
prowadzenie archiwum, przyjmowanie, rejestrowanie i załatwianie skarg i wniosków, nadzór i kontrola nad realizacją skarg
i wniosków, koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników 


MAŁGORZATA SERAFIN
kontrola dotycząca organizacji
i funkcjonowania wydziałów, realizacji aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, kontrola jednostek powiatowych, analiza materiałów pokontrolnych, opracowywanie wniosków polepszających efektywność pracy,

                                                       
77 5415173
Alicja Druszcz 

77 5415174
Małgorzata Serafin
 

                               

304

TERESA WALECKO 
kadry
prowadzenie akt osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych zatrudnianych przez Starostę, wydawanie świadectw pracy, legitymacji służbowych, prowadzenie spraw dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, przebiegu pracy, jubileuszy
i odznaczeń, projekty zakresów czynności służbowych  

77 5415176

KANCELARIA OGÓLNA
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPOLU

4

ADRIANA HASTEROK
MARZENA IZBIŃSKA
obsługa kancelaryjna

77 5415180

Informacja

Maria Misztal

77 5415160
 

ZADANIA WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO

W zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa

Prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty oraz Członka Zarządu

Koordynowanie spraw związanych z obsługą organizacyjną delegacji krajowych i zagranicznych

Współpraca z prasą, radiem i telewizją

Obsługa prasowa sesji Rady oraz narad i spotkań organizowanych przez Starostę

Przygotowywanie pisemnych wystąpień Starosty,

Opracowywanie projektów regulaminów organizacyjnych, regulaminów pracy i innych aktów prawnych związanych ze stosunkiem pracy

Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa

Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i przepisów Kpa

Prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty

Prowadzenie rejestru spraw powierzonych innym jednostkom

Prenumerowanie czasopism i prowadzenie biblioteki urzędowej Starostwa

Prowadzenie archiwum

Wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa oraz elektronicznej skrzynki podawczej

W zakresie kontroli

Prowadzenie kontroli dotyczącej organizacji i funkcjonowania Wydziałów, realizacji aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty oraz prowadzenie kontroli zarządczej

Kontrola realizacji przez Wydziały wniosków pokontrolnych

Udział na polecenie Starosty w kontrolach powiatowych jednostek organizacyjnych

Analiza materiałów pokontrolnych i opracowywanie wniosków w celu eliminacji uchybień i polepszenia efektywności działania Starostwa

W zakresie skarg i wniosków

Przyjmowanie, rejestrowanie, załatwianie skarg i wniosków

Nadzór i kontrola nad realizacją skarg i wniosków

Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych, w tym:

Prowadzenie akt osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych zatrudnianych przez Starostę

Wystawianie świadectw pracy, legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych rejestrów

Prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, przebiegu pracy, jubileuszy oraz odznaczeń

Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa

Prowadzenie zakładowej działalności socjalnej wynikającej z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Opracowywanie projektów zakresów czynności dla Naczelników, jednoosobowych stanowisk pracy oraz dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych

Ponadto:

Koordynowanie spraw wynikających z ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu – współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie realizowanych zadań

Prowadzenie spraw związanych ze strategią rozwoju Powiatu, promocją Powiatu i ustalaniem kierunków rozwoju Powiatu oraz współpracą zagraniczną

Wykonywanie zadań związanych z wyborami w zakresie wynikającym z ordynacji wyborczej oraz referendum

Realizacja, koordynowanie i wspomaganie działań związanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych funduszy

Koordynowanie i wspomaganie wszelkich działań związanych z wdrożeniem uchwalonych przez Radę strategii, planów, programów itp., a w szczególności w zakresie poszukiwania zewnętrznych możliwości finansowania projektów związanych z realizacją zadań Powiatu

Załatwianie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej oraz prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej

Przygotowywanie i przeprowadzanie inwentaryzacji w Starostwie