×
×

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie

Uchwała Nr 660/16
Zarządu Powiatu Opolskiego
z dnia 31 marca 2016 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie
Na podstawie § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:
§ 1
Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie, ul. Pomologia 11, 46-060 Prószków na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Opolu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opolskiemu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarząd Powiatu Opolskiego:
1. Henryk Lakwa
2. Leonarda Płoszaj
3. Krzysztof Wysdak
4. Rudolf Mohlek
5. Sybilla Stelmach


Załącznik do Uchwały Nr 660/16
Zarządu Powiatu Opolskiego
z dnia 31 marca 2016 r.


Zarząd Powiatu Opolskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie,
ul. Pomologia 11, 46-060 Prószków


Podstawa prawna:
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r.w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz.373 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz.1436 z późn. zm).


1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą oceną pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat w pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenie publicznego;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.168, z późn. zm.).


2. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konferencji Szwajcarskiej;
2) ukończyła studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
6) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2,5,7 i 9.


3. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1881 z późn. zm.), spełniający wymagania określone w ogłoszeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.


4. Wymagane dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie;
2) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o;
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
4) oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.168, z późn. zm.).;
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1388, z późn. zm.);
11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 572, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.


5. Oferty należy składać w terminie do dnia 20 kwietnia 2016 r. do godz. 15:00 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole (pokój nr 4) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem kandydata oraz jego aktualnym numerem telefonu oraz z dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie,ul. Pomologia 11, 46-060 Prószków”.

6. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Opolskiego.

7. O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Zarząd Powiatu Opolskiego:
1. Henryk Lakwa
2. Leonarda Płoszaj
3. Krzysztof Wysdak
4. Rudolf Mohlek
5. Sybilla Stelmach

PDFOgłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie.pdf (321,88KB)
PDFUchwała Nr 660/16 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 31.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie.pdf (230,17KB)
 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie:

PDFInformacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie.pdf (166,85KB)