×
×

Rezolucja w sprawie nienaruszalności granic Powiatu Opolskiego

UCHWAŁA NR XIV/85/15 
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie rezolucji na temat nienaruszalności granic powiatu opolskiego

Na podstawie § 17 statutu Powiatu Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2009 r. Nr 113, poz. 1727) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Opolskiego przyjmuje rezolucję w sprawie nienaruszalności granic powiatu opolskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę wraz z załącznikiem przekazuje się:

 1. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Prezesowi Rady Ministrów
 3. Radzie Ministrów
 4. Posłom i Senatorom Województwa Opolskiego
 5. Wojewodzie Opolskiemu
 6. Zarządowi Województwa Opolskiego
 7. Sejmikowi Województwa Opolskiego
 8. Radom Powiatów Województwa Opolskiego
 9. Radom Miast i Gmin Powiatu Opolskiego
 10. Mediom.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik
do Uchwały Nr XIV/85/15
Rady Powiatu Opolskiego
z dnia 3 grudnia 2015 r.

Rezolucja w sprawie nienaruszalności granic Powiatu Opolskiego

Rada Powiatu Opolskiego stanowczo sprzeciwia się zmniejszeniu terytorium Powiatu Opolskiego poprzez rozszerzenie granic miasta Opola. 

Powiat Opolski został powołany w 1999 roku na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym. Zgodnie z założeniami twórców reformy administracyjnej kraju granice Powiatu Opolskiego zostały ustalone w oparciu o jednorodny układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych. 

Propozycja Prezydenta Miasta Opola dotycząca poszerzenia granic miasta doprowadzi do:

 1. Marginalizacji znaczenia Powiatu Opolskiego w rozumieniu społecznym i administracyjnym.
 2. Zmniejszenia terytorium Powiatu Opolskiego.
 3. Zerwania wielowiekowych więzi  kulturowych, społecznych i ekonomicznych mieszkańców.
 4. Odebrania Gminom najatrakcyjniejszych terenów inwestycyjnych, na które pracowały od lat.
 5. Zmniejszenia dochodów Gmin, co zahamuje lub praktycznie uniemożliwi rozwój pozostałych miejscowości w tych Gminach.
 6. Zmniejszenia dochodów Powiatu Opolskiego, co spowoduje znaczne spowolnienie jego rozwoju.
 7. Zmian obecnych planów zagospodarowania przestrzennego i planów inwestycyjnych wpływających na realizowane, bądź przyszłe projekty infrastrukturalne i gospodarcze.
 8. Destabilizacji podjętych przez przedsiębiorców z terenu Powiatu Opolskiego ustaleń inwestycyjnych na przyłączanych terenach. 

Zmiana granic gmin: Turawa, Dobrzeń Wielki, Prószków, Komprachcice i Dąbrowa podważy zaufanie mieszkańców do władzy publicznej. Proponowany kształt administracyjny Opola nie ma nic wspólnego z naturalnym procesem rozwoju miasta i ustaloną wspólnie wśród samorządów integracją w ramach Aglomeracji Opolskiej. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione okoliczności Rada Powiatu Opolskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec zamiaru zmiany granic Powiatu Opolskiego. Jednocześnie jesteśmy otwarci na dalszą dyskusję na temat procesu integracji Miasta Opole w ramach ustalonych i wcześniej konsultowanych rozwiązań.