×
×

Dla kogo pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

  • osobie, która nie ukończyła 26 lat,

  • osobie, która ukończyła 65 lat,

  • osobie, która posiada Kartę Dużej Rodziny,

  • osobie której, w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

  • kombatantom,

  • weteranom,

  • osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.