×
×

XIII sesja Rady Powiatu Opolskiego

Radni powiatu opolskiego spotkali się 6 listopada na XIII sesji. Przyjęli między innymi dwa istotne dla rozwoju powiatu programy społeczne:
Program Współpracy Powiatu Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 r. Dokument służy umacnianiu więzi społecznych, uczy odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz wspomaga zaspokajanie potrzeb różnych grup społeczności lokalnej.
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020r. Jego celem jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy, podnoszenie wiedzy, świadomości i wrażliwości społecznej, upowszechnienie informacji w zakresie udzielania pomocy, doskonalenie zawodowe kadr instytucji i placówek zajmujących sie przemocą w rodzinie.

Wyrazili również zgodę na przystąpienie powiatu opolskiego do realizacji wspólnego z powiatami województwa opolskiego projektu geodezyjnego pod nazwą.: „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”. Przedsięwzięcie finansowane będzie w ramach RPO na lata 2014 – 2020, środków własnych, środków pozostających w dyspozycji Głównego Geodety Kraju w ramach programu „Polska Cyfrowa”, a także ewentualnych innych zewnętrznych. Powiat opolski będzie pełnił funkcję lidera projektu.

W ramach powierzenia zadania - gmina Dobrzeń Wielki zbuduje w Czarnowąsach przy ulicy Wolności ścieżkę rowerową, a na drodze nr 1707 na ul. Jakuba Kani przejście dla pieszych i zmodernizuje chodnik na skrzyżowaniu ulic. J. Kani - Mikołaja.

Radni uchwalili harmonogram pracy aptek prowadzących działalność na terenie powiatu opolskiego w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2016 r. Potwierdzili wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, wyznaczyli stawki za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, zatwierdzili plan kontroli komisji rewizyjnej, wyrazili zgodę na przejęcie zadania administracji rządowej w kwestii przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i zaaprobowali zmiany w uchwale budżetowej na rok 2015 oraz wieloletniej prognozie finansowej.