×
×

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku

ppp ozimek.jpeg
46-040 Ozimek, ul. Częstochowska 31

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ozimku

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
W OZIMKU

DYREKTOR PORADNI
DOROTA PASZKO

SEKRETARIAT
poradnia.ozimek@interia.pl

tel./fax 77 4651254

Sekretariat czynny

poniedziałek – piątek
7.30 – 15.30

GODZINY PRACY PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH

poniedziałek

8.00 – 19.00

wtorek

8.00 – 19.00

środa

8.00 – 18.00

czwartek

8.00 – 19.00

piątek

8.00 – 17.00

Dyrektor w sprawie skarg i wniosków przyjmuje
w każdy wtorek w godzinach 12.00 – 14.00

DOROTA PASZKO

dyrektor PPP

ANNA PRZYBYTNIOWSKA
IWONA NAMYŚLAK
KATARZYNA KWIATKOWSKA

pedagodzy

ALEKSANDRA HERKA
KARINA KURDA

psycholodzy

ALICJA BAKALORZ - PYKA
ALICJA JANECKA

logopeda

Pracownicy administracji

WŁADYSŁAWA SOKOŁOWSKA

główny księgowy

DOROTA JAROCKA

sekretarz

ELŻBIETA SOCHA

pracownik obsługi

 

 

Do  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej można zgłaszać się bez skierowania.
Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub telefonicznie.
Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne.

Poradnia udziela pomocy:

 dzieciom od chwili urodzenia i młodzieży na wszystkich etapach edukacyjnych, rodzicom i prawnym opiekunom w sprawach dotyczących dzieci, nauczycielom i wychowawcom.

Zakres pomocy:

 diagnoza ,konsultacja, doradztwo, terapia,  neuroterapię, profilaktyka, psychoedukacji, mediacji,

 interwencja w środowisku ucznia,  działalności informacyjnej.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OZIMKU OFERUJE:

pomoc psychologiczną

 diagnozę trudności w nauce: określanie poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego,  określanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron dziecka,

 diagnozę sytuacji wychowawczych i pomoc psychologiczną rodzicom, dzieciom, młodzieży, nauczycielom, w celu  podjęcia działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych,

 prowadzenie zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych,

 minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom, inicjowanie różnych form pomocy,

 poradnictwo i doradztwo psychologiczne dla rodziców, prawnych opiekunów, nauczycieli i wychowawców.

 pomoc pedagogiczną

 diagnozę i terapię trudności w nauce uczniów wszystkich typów szkół,

 diagnozę i terapię w zakresie dysleksji, dysortografii i dysgrafii,

 pomoc w wyborze kierunku kształcenia i preferencji zawodowych,

 pomoc przy zmianie szkoły ponadgimnazjalnej, w trakcie trwania nauki ( np. ze względu na stan zdrowia),

 konsultacje problemowe dla uczniów, ich rodziców, prawnych opiekunów i nauczycieli,
na wszystkich etapach  kształcenia,

 współpraca z placówkami oświatowymi, opiekuńczo-wychowawczymi i instytucjami działającymi
na rzecz  dziecka,

  wspieranie rodziców, prawnych opiekunów w pracy edukacyjnej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

pomoc logopedyczną

 diagnozę logopedyczną dzieci z nieprawidłowym rozwojem mowy, jąkaniem, opóźnionym rozwojem mowy i wadami wymowy,

 terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami wymowy,

 działalność profilaktyczno-doradczą dla rodziców, prawnych opiekunów i nauczycieli,

 badania przesiewowe na terenie placówek oświatowych.

Poradnia prowadzi neuroterapię nowoczesną metodę trenowania
mózgu - EEG- Biofeedback

 Udzielanie pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom przedszkoli , szkół i placówek nie mających siedziby na  terenie działania poradni oraz nie zamieszkałym na terenie działania poradni może nastąpić
na podstawie  porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnie.

 Poradnia współdziała z innymi poradniami oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i  młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.  Inicjuje działania i programy integrujące pracę placówek i instytucji  pracujących na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny.

 Jest otwarta na propozycje współpracy z innymi placówkami i instytucjami, informuje o formach pomocy  oferowanych przez poradnię. Jest gotowa do rozszerzania oferty pomocy i popularyzowania jej w środowisku.  Pracownicy poradni  realizują cele poradni  również poza poradnią: w szkołach , przedszkolach , placówkach i  środowisku rodzinnym., zgodnie z zakresem określonym przez dyrektora poradni.

 Poradnia współpracuje z innymi poradniami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami świadczącymi  pomoc i poradnictwo dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i prawnym opiekunom.

 Przekazuje i przyjmuje informacje ważne z punktu widzenia pomocy psychologiczno - pedagogicznej za zgodą  rodziców i prawnych opiekunów,

 Informuje o formach pomocy oferowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.