×
×

XI sesja Rady Powiatu Opolskiego

http://bip.powiatopolski.pl - projekty uchwał

PORZĄDEK OBRAD

1. Stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Opolskiego z działalności międzysesyjnej
5. Przedstawienie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2011 r,

b) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

c) zmiany Uchwały nr IV/32/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 25 lutego 2011 r. określającej na 2011 rok zadania i środki przeznaczone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego,

d) przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wiedza – paszportem w przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

e)zaopiniowania wniosku uzupełniającego o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu,

f) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości.

6. Interpelacje, zapytania, wnioski lub oświadczenia radnych
7. Zakończenie obrad sesji Rady Powiatu Opolskiego.