×
×

Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim

dd tarnow op.jpeg

45-050 Tarnów Opolski ul. Korczaka 1

Strona internetowa DD w Tarnowie Opolskim 

DOM DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM  
46-050 Tarnów Opolski  
ul. Korczaka 1
tel. 77 4644112

 

DYREKTOR
Karina Miernik-Grędzińska

Przejęty przez Powiat Opolski 1.01.1999 roku.
Dom dziecka w Tarnowie Opolskim zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Pobyt dzieci w Domu powinien mieć charakter przejściowy do czasu powrotu do rodzin naturalnych lub umieszczenia ich w rodzinnej opiece zastępczej.
Dom zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także świadczenia zdrowotne i kształcenie na poziomie obowiązującego standardu wychowania i opieki. Zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych. Prowadzi zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, resocjalizujące, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia społecznego, a dla dzieci niepełnosprawnych
odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne.
Dzieci do Domu przyjmowane są na podstawie skierowania, a w sytuacjach wyjątkowych umieszczane bez przewidzianego skierowania.
Dzieci przyjmowane są w każdym czasie. Pobyt jest odpłatny.
Dom podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposobiającej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej.

Dom Dziecka w Turawie zatrudnia:

  • wychowawców,
  • terapeutów,
  • pedagogów,
  • psychologów,
  • pracowników socjalnych.
  • pracowników obsługi

Działalność Domu może być uzupełniona pracą wolontariuszy.