×
×

Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim

DD Tarnów Op.jpeg
45-050 Tarnów Opolski ul. Korczaka 1

Strona internetowa DD w Tarnowie Opolskim 

DOM DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKIM  
46-050 Tarnów Opolski  
ul. Korczaka 1
tel. 774644112, 512 094 388


 

DYREKTOR
Karina Miernik-Grędzińska

Do zadań Domu należy:

 • zapewnianie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, bytowych, zdrowotnych, społecznych i religijnych;
 • realizacja planu pomocy dziecku we współpracy z asystentem rodziny;
 • umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej oraz podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej;
 • zapewnianie dziecku dostępu do kształcenia, dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, a także stwarzanie warunków do fizycznego, psychicznego oraz poznawczego rozwoju dziecka oraz wyrównywania deficytów rozwojowych dziecka,
 • zapewnianie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, rekompensujących brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące je do życia społecznego, a dzieciom z niepełnosprawnościami odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne;
 • zapewnianie dziecku świadczeń zdrowotnych oraz opieki lekarzy specjalistów,
 • organizacja dla wychowanków Domu odpowiednich form opieki w środowisku, grup usamodzielnienia oraz kontaktu z rodzinami zaprzyjaźnionymi

 

Dom realizując swoje zadania, uwzględnia prawa dziecka poprzez:

 • zapewnienie dzieciom opieki i wychowania poza rodziną;
 • zapewnienie stabilnego środowiska wychowawczego;
 • umożliwienie kształcenia, rozwoju uzdolnień, rozwoju zainteresowań i indywidualności oraz zabaw i wypoczynku;
 • umożliwienie utrzymywania osobistych kontaktów z rodziną i osobami bliskimi
 • podejmowanie działań umożliwiających dziecku powrót do rodziny biologicznej lub znalezienie rodziny przysposabiającej, lub umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej;
 • udzielenie pomocy dziecku w przygotowaniu do samodzielnego życia;
 • zapewnienie dziecku prawa do kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku;
 • ochronę dziecka przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w jego życie prywatne;
 • traktowanie dziecka w sposób nienaruszający jego godności osobistej;
 • ochronę dziecka przed poniżającym traktowaniem i karaniem;
 • umożliwienie wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do wieku i stopnia dojrzałości;
 • poszanowanie tożsamości religijnej i kulturowej;
 • zapewnienie dziecku dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia.

Działalność Domu może być uzupełniona pracą wolontariuszy.